Vnitřní řád školní jídelny Máchova 

Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín,

Máchova 62, příspěvková organizace


Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování dětí a zaměstnanců školy.

Vnitřní řád je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně včetně zákonných zástupců dětí.

Vnitřní řád je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami :

- zákon č.561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

- nařízení EU č.852/2004 o hygieně potravin

- vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č.602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č.84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

1. Údaje o zařízení

Pracoviště : ŠJ při MŠ Trojlístek, Máchova 62, Nový Jičín 741 01, připravuje stravu i pro odloučené pracoviště MŠ Komenského 78 a MŠ Beskydskou 143

Ředitelka : Ing. Romana Seifertová

Vedoucí ŠJ : Gabriela Brňovjáková

Telefon kancelář ŠJ: 731 136 421

Email : skolnijidelna.trojlistek@seznam.cz

Typ zařízení : celodenní

2. Organizace provozu stravování

Školní jídelna připravuje pro:

 • děti přesnídávku, oběd, svačinu a celodenní pitný režim
 • vlastní zaměstnance oběd
 • odvoz stravy do výdejen: svačina 7,00 - 7,15 hod.

oběd + odp. svačina 10,35 - 10,45 hod.

 • na každém ze tří tříd MŠ Máchova se nachází jídelna
 • doba výdeje na MŠ Máchova: ranní svačina 8,30 hod.

oběd 11,30 hod.

odp. svačina 14,30 hod.

 • zaměstnanci MŠ mají nárok při odpracované směně (nebo alespoň 3 hodin) na stravu za cenu sníženou o příspěvek FKSP, pokud zaměstnanec nesplní tuto podmínku, nemá nárok na stravu
 • příprava stravy se řídí výživovými normami a finančními limity. Připravuje se dle receptur pokrmů pro školní stravování a dle doporučené skladby jídelníčku na 10 pracovních dnů
 • zákonný zástupce je povinen po dobu nepřítomnosti dítěte ve školním zařízení odhlásit stravu. Pokud je dítě odhlášeno na určitou dobu, ale v nepřítomnosti pokračuje, je nutné to opět nahlásit. Pokud je dítě omluveno, ale do zařízení nastoupí dříve, je rovněž nutné toto oznámit.
 • stravné se přihlašuje a odhlašuje den předem nebo v daný den do 7,00 h. Později není možné stravu odhlásit. Strava se do jídlonosičů nevydává, pouze 1. den při náhlé nepřítomnosti dítěte si mohou rodiče stravu v kuchyni vyzvednout od 11,10 - 11,20 hod. do vlastních čistých nádob - ne do skla. Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost.

Dětem, které jdou po obědě domů (nutno nahlásit ráno pří příchodu do MŠ) bude vydána odpolední svačina dle jídelníčku nebo ve formě ovoce případně jiné potraviny jako náhrada za odpolední svačinu.

 • děti budou zařazování do skupin strávníků pro stanovení finančních limitů na nákup potravin (velikost porce) podle věku:

pravidelná docházka do 6 let věku 37,- Kč/den

pravidelná docházka od 7 let věku 40,- Kč/den (děti s odlož. školní docházkou)

 • do těchto skupin bude každé dítě zařazeno na dobu školního roku (1.9. - 31.8.), ve kterém tohoto věku dosáhne.
 • stravné se účtuje zálohově na měsíc dopředu s vrácením přeplatků za uplynulý měsíc
 • stravné se platí u vedoucí ŠJ:
 • inkasem z účtu k 20. dni v měsíci
 • hotově (výjimečně) v době pokladních hodin (vždy vypsané na nástěnce)
 • úhradou na účet MŠ pouzepo domluvě s vedoucí ŠJ
 • termín placení se musí dodržet, rodiče platící v hotovosti se musí každý měsíc dostavit k vyúčtování. Je-li dítě nemocné nebo nepřítomné v době hrazení platby za stravné, je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ a dohodnout jiný termín uhrazení platby.

Upozornění na ustanovení § 35, odst. 1 d), školského zákona

"Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:

zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady."

 • při podávání svačiny se děti obsluhují samy ze servírovacího stolku, na kterém je svačina připravena
 • při podávání obědu si děti samy chystají talíře, příbory, nápoj, popř. misku s kompotem nebo salátem. Polévku nalévá dětem kuchařka, pro druhé jídlo si chodí děti samy, mají možnost si zvolit velikost porce.
 • špinavé nádobí odnášejí děti na servírovací stolek, odkud je odebráno a umyto
 • za čistotu stolů během výdejní doby zodpovídá zaměstnanec vydávající stravu

3. Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců

Práva strávníků

- využívají stravovací služby a informace týkající se školního stravování

- je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví

- ochrana před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy

- nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla

- na kvalitní a vyváženou stravou dle zásad zdravé výživy

- stravovat se v estetickém prostředí

- stravovat se v souladu s normativy dle věkových kategorií a to v nejlepším možném zájmu dítěte

- tak, aby dítě mělo dostatek času na konzumaci

Povinnosti strávníků

- dodržují pravidla kulturního chování

- nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování

- plní pokyny pedagogického dohledu, popřípadě dalších oprávněných osob

- dbají na čistotu rukou

- před odchodem z jídelny odevzdají použité nádobí, příbory a tácy

- do prostor školní jídelny vstupují v doprovodu pedagogického pracovníka, který provádí dozor

Práva zákonných zástupců

- vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitele školy.

- rodiče se mohou s případnými dotazy a připomínkami ohledně stravování obracet na vedoucí ŠJ při výběru stravného nebo osobně v kanceláři na MŠ Máchova nebo telefonicky na tel. 731 136 421

- rodiče a děti se mohou seznámit s novým jídelním lístkem v pondělí ráno na nástěnce nebo na webových stránkách MŠ

Povinnosti zákonných zástupců

- informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci dětí a zaměstnanci školy

- pedagogický pracovník dodržuje dohledovou činnost

- zúčastnění dodržuji pravidla vzájemného slušného chování

- pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci jsou povinni respektovat práva dětí a požadavky vyplývající z RVP PV

4. Diety, alergie

V případě, že dítě trpí alergií na nějakou potravinu, je nutné potvrzení od lékaře a úzká spolupráce rodiče s vedoucí školní jídelny.

Školní jídelna nepřipravuje dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem s omezením nebo dietami umožněno nosit si vlastní stravu do mateřské školy. Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravovaných ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Vše musí být řádně označeno. Za obsah přinášeného "jídlonosiče" zodpovídá zákonný zástupce dítěte. Rodič si může dohodnout dovoz jídla firmou, která je oprávněna tyto služby poskytovat. Poskytování stravy jiným poskytovatelem, než je mateřská škola, musí být schváleno ředitelkou mateřské školy.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví

- za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají v plné míře pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě. Tato zodpovědnost vyžaduje od učitelek neustálou přítomnost u dětí po celou pracovní dobu, tzn. i během stravování.

- v případě úrazu pedagogická pracovnice zajistí prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Každý úraz pedagogická pracovnice neprodleně zaznamená do knihy úrazů a oznámí ho ředitelce MŠ.

- děti se ve školní jídelně chovají způsobem, který vylučuje jakékoliv nepřijatelné projevy chování a soužití.

6. Pravidla zacházení s majetkem školy, ve školní jídelně

- děti jsou vedeny k ohleduplnosti a k ohleduplnému zacházení s majetkem školy, aby nedocházelo k jeho poškozování.

- v případech poškození majetku, postupují zaměstnanci školy, v souladu s interními směrnicemi k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí i zaměstnanců školy.

7. Závěrečná ustanovení

- s vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a zákonní zástupci děti seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce v MŠ a na webových stránkách mateřské školy.

- tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1.9.2022

V případě vydaných vládních opatření v souvislosti s výskytem COVID-19 se provoz řídí těmito opatřeními.

Ředitelka MŠ : Ing. Romana Seifertová

Vedoucí ŠJ : Gabriela Brňovjáková

Zaměstnanci ŠJ : Alena Petřeková

Martina Adamčiková

Eva Davidová

MŠ Trojlístek Nový Jičín
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky