Informace k žádosti - 

Uplatňování práv subjektem údajů


 • A) Jméno a kontaktní údaje správce kterému žádost doručujete:

Název: Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace. Kontaktní poštovní adresa: Máchova 1067/62, 741 01 Nový Jičín. Telefonní číslo: +420 733 143 800. Elektronická adresa podatelny: seifertovatrojlistek@gmail.com . Identifikátor datové schránky: 9na37yn. IČ: 62330101.

 • B) Jméno a kontaktní údaje pověřence

Ing. Milan Jandora, milan.jandora@outlook.cz, tel: +420 602553813

 • C) Vaše práva související se zpracováním osobních údajů:

 • 1) Máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na kontaktní poštovní adresu nebo na kontaktní e-mail správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

 • 2) Máte právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte další právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování,
 • kategoriích dotčených osobních údajů,
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo-není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby,
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování, či práva vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů,
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce Vám poskytne 1 kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. V případě neoprávněné žádosti může škola žádosti nevyhovět a tuto neoprávněnost žádosti musí zdůvodnit.

 • 3) Máte právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • 4) Máte právo na výmaz

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • 5) Máte právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoliv z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu nezbytně potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků nebo právní povinnosti správce, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

 • 6) Máte právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě vaší žádosti jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Toto právo se neuplatní, pokud správce je právní povinností povinován k přenesení vašich osobních důvodů postupem, který mu přikazuje právní povinnost.

 • 7) Máte právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se týkají Vaší situace v případech zákonného zpracování, pokud je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo z důvodů oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Správce je povinen prokázat, že jeho závažné oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy nebo nad Vašimi základními právy a svobodami.

 • 8) Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s přímým marketingem až již jde o počáteční nebo další zpracování.

 • D) Způsob uplatnění Vašich práv

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce buď prostřednictvím níže uvedeného formuláře této žádosti v bodě H, na výše uvedené kontaktní údaje správce.

Pokud budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti. Z důvodu prokazatelnosti a bezpečnosti, že se skutečně jedná o subjekt údajů, který žádá, přijímáme žádosti jen níže uvedeným způsobem:

 • Při osobním kontaktu stačí ověření žadatele pověřeným pracovníkem správce.
 • V případě plné moci poskytnuté jiné fyzické osobě stačí podepsání plné moci před pověřeným pracovníkem správce nebo předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele.
 • Přípustné je zaslání žádosti elektronickou poštou podepsanou uznávaným kvalifikovaným podpisem žadatele na elektronickou podatelnu správce.
 • Přípustné je zasláním z datové schránky žadatele do datové schránky správce
 • Přípustné je předání žádosti v elektronickém dokumentu podepsaném uznávaným kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele na elektronickou podatelnu správce.

E) Způsob vyřízení žádostí

Správce vyřizuje žádosti písemně v elektronické nebo listinné podobě. Kontaktujete-li správce se žádostí elektronicky, bude žádost vyřízena rovněž elektronicky, nepožádáte-li o jiný způsob vyřízení. Vaše žádosti budou vyřízeny bezplatně. Správce je oprávněn pouze v případech, kdy jsou Vámi podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět s odůvodněním a testem proporcionality.

F) Lhůty pro vyřízení žádosti

Vaše žádosti budou vyřízeny bez zbytečného odkladu nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V tomto případě Vás budeme informovat o jakémkoliv takovém prodloužení nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

G) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Na postup správce je také možné podat stížnost u dozorového orgánu: Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Podatelna Úřadu přijímá oznámení doručená poštou nebo osobně v písemné podobě nebo na elektronickém nosiči. Elektronická podatelna zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu nebo do datové schránky. E-mail: posta@uoou.cz, Datová schránka: qkbaa2n. Podmínky podání jsou uvedeny na webových stránkách Úřadu: www.uoou.cz.


A) Kontaktní údaje žadatele (zákonného zástupce)

 • Jméno a příjmení: __________________________________________________
 • Datum narození: __________________________________________________
 • Číslo Občanského průkazu pro ověření: _________________________________

B) Osobní údaje žadatele (žáka, zaměstnance, zákonného zástupce), kterých se uplatnění práva týká:

C) Důvod žádosti:

D) jaké výše uvedené právo uplatňujete:


_________________________________________________________________________________________

Datum žádosti                                                                                  Podpis žadatele (zákonného zástupce)