Přečíst stránku

Školní řád 2023

Školní řád upravuje a blíže specifikuje podmínky, za nichž se uskutečňuje předškolní vzdělávání a vymezuje práva a povinnosti fyzických i právnických osob (dětí, zákonných zástupců, zaměstnanců školy). Přirozených potřeb dítěte a jeho rozvoj. Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a mateřské školy. Pokyny uvedené ve Školním řádu jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném i jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, zákonem č.258/2000Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví, § 50 a Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Školní řád je závazný pro děti, zákonné zástupce a zaměstnance školy.  


zpět