Vnitřní řád školní jídelny - výdejny Beskydská

Vnitřní řád je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování

dětí a zaměstnanců školy.

Vnitřní řád je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně včetně zákonných

zástupců dětí.

Vnitřní řád je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami :

- zákon č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

- nařízení EU č.852/2004 o hygieně potravin

- vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č.602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a

provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č.84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích

zřízených územními samosprávnými celky


1. Údaje o zařízení

Pracoviště : Školní jídelna - výdejny při MŠ Trojlístek, Beskydská 143,

Nový Jičín 741 01, dováží stravu z MŠ Máchova

Telefon : 733 143 809

Ředitelka PS : Ing. Romana Seifertová, tel. 603 897 763

Vedoucí ŠJ : Gabriela Brňovjáková, tel. 731 136 421

Typ zařízení : celodenní


2. Organizace provozu stravování

Denně se dováží pro:

- děti přesnídávku, oběd, svačinu a celodenní pitný režim

- vlastní zaměstnance oběd

- dovoz stravy z MŠ Máchova : svačina 7,00 - 7,15 hod.

oběd + odp. svačina 10,45 - 11,00 hod.

- v budové se nachází jedna společná jídelna pro 23 dětí

- doba výdeje na MŠ Beskydské : ranní svačina 8,30 hod.

oběd 11,30 hod.

odp. svačina 14,30 hod.

- zaměstnanci MŠ mají nárok při odpracované směně (nebo alespoň 3 hodin) na stravu za cenu

sníženou o příspěvek FKSP, pokud zaměstnanec nesplní tuto podmínku, nemá nárok na stravu

- příprava stravy se řídí výživovými normami a finančními limity. Připravuje se dle receptur

pokrmů pro školní stravování a dle doporučené skladby jídelníčku na 10 pracovních dnů

- zákonný zástupce je povinen po dobu nepřítomnosti dítěte ve školním zařízení odhlásit

stravu. Pokud je dítě odhlášeno na určitou dobu, ale v nepřítomnosti pokračuje, je nutné

to opět nahlásit. Pokud je dítě omluveno, ale do zařízení nastoupí dříve, je rovněž nutné

toto oznámit.

- stravné se přihlašuje a odhlašuje den předem nebo ráno do 7,00 hod. Později není možné

stravu odhlásit. Strava se do jídlonosičů nevydává, pouze 1. den při náhlé nepřítomnosti dítěte

ve školce si mohou rodiče stravu v kuchyni vyzvednout od 11,10 - 11,20 hod do vlastních

nádob - ne do skla.

- děti budou zařazování do skupin strávníků pro stanovení finančních limitů na nákup potravin

(velikost porce) podle věku :

pravidelná docházka do 6 let věku 34,- Kč/den

pravidelná docházka od 7 let věku 37,- Kč/den (děti s odlož. školní docházkou)

Do těchto skupin bude každé dítě zařazeno na dobu školního roku (1.9. - 31.8.), ve kterém

tohoto věku dosáhne.

- stravné se účtuje zálohově na měsíc dopředu s vrácením přeplatků za uplynulý měsíc

- stravné se platí u vedoucí ŠJ :

o inkasem z účtu k 20. dni v měsíci

o hotově (výjimečně) v době pokladních hodin (vždy vypsané na nástěnce)

- termín placení se musí dodržet, rodiče platící v hotovosti se musí každý měsíc dostavit

k vyúčtování.

- Upozornění na ustanovení § 35, odst. 1 d), školského zákona

"Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci

dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže :

zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní

stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady."

- výdejčí stravy nachystá svačinu (namaže chléb popř. jiné pečivo, naporcuje ovoce a zeleninu

apod.). Při podávání svačiny se děti obsluhují samy ze stolu, na kterém je svačina připravena.

- při podávání obědu nachystá výdejčí stravy na určené místo talíře, příbory, sklenice s nápojem

popř. misky se salátem. Děti si samy vše chystají na své místo. Polévku nalévá dětem výdejčí ,

pro druhé jídlo si chodí děti samy.

- špinavé nádobí děti odnášejí na vyhrazenou polici na pojízdném stole, příbory do určených

košíčků a sklenice na vyhrazený tácek, odkud je po ukončení oběda výdejčí odebere a umyje

- za čistotu stolů během výdejní doby zodpovídá zaměstnanec vydávající stravu


3. Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců

Práva strávníků

- využívají stravovací služby a informace týkající se školního stravování

- je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví

- ochrana před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím,

zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy

- nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla

- na kvalitní a vyváženou stravou dle zásad zdravé výživy

- stravovat se v estetickém prostředí

- stravovat se v souladu s normativy dle věkových kategorií a to v nejlepším možném zájmu

dítěte

- tak, aby dítě mělo dostatek času na konzumaci

Povinnosti strávníků

- dodržují pravidla kulturního chování

- nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování

- plní pokyny pedagogického dohledu, popřípadě dalších oprávněných osob

- dbají na čistotu rukou

- před odchodem z jídelny odevzdají použité nádobí, příbory a tácy

- do prostor školní jídelny vstupují v doprovodu pedagogického pracovníka, který provádí dozor

Práva zákonných zástupců

- vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitele školy

- rodiče se mohou s případnými dotazy a připomínkami ohledně stravování obracet na vedoucí ŠJ při

výběru stravného nebo osobně v kanceláři na MŠ Máchova nebo telefonicky na tel. 731 136 421

- rodiče a děti se mohou seznámit s novým jídelním lístkem v pondělí ráno na nástěnce nebo na

webových stránkách MŠ

Povinnosti zákonných zástupců

- informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných skutečnostech, na

které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.


4. Diety, alergie

V případě, že dítě trpí alergií na nějakou potravinu, je nutné potvrzení od lékaře a úzká spolupráce

rodiče s vedoucí školní jídelny.

Školní jídelna nepřipravuje dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem

s omezením nebo dietami umožněno nosit si vlastní stravu do mateřské školy. Strava bude uložena

podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravovaných ve

školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Vše musí být řádně označeno. Za obsah přinášeného

"jídlonosiče" zodpovídá zákonný zástupce dítěte. Rodič si může dohodnout dovoz jídla firmou, která

je oprávněna tyto služby poskytovat. Poskytování stravy jiným poskytovatelem než je mateřská škola

musí být schváleno ředitelkou mateřské školy.


5. Bezpečnost a ochrana zdraví

- za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají v plné míře pedagogické pracovnice, a to od doby

převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jim pověřené

osobě. Tato zodpovědnost vyžaduje od učitelek neustálou přítomnost u dětí po celou pracovní

dobu, tzn. i během stravování.

- v případě úrazu pedagogická pracovnice zajistí prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i

následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Každý

úraz pedagogická pracovnice neprodleně zaznamená do knihy úrazů a oznámí ho ředitelce

MŠ.

- děti se ve školní jídelně chovají způsobem, který vylučuje jakékoliv nepřijatelné projevy

chování a soužití.


6. Pravidla zacházení s majetkem školy, ve školní jídelně

- děti jsou vedeny k ohleduplnosti a k ohleduplnému zacházení s majetkem školy, aby

nedocházelo k jeho poškozování.

- v případech poškození majetku, postupují zaměstnanci školy, v souladu s interními

směrnicemi k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí i zaměstnanců školy.


7. Závěrečná ustanovení

- s vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a zákonní zástupci děti seznámeni zveřejněním

řádu na nástěnce v MŠ a na webových stránkách mateřské školy

- tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1.11.2021

V případě vydaných vládních opatření v souvislosti s výskytem COVID-19 se provoz řídí těmito

opatřeními.


Ředitelka MŠ : Ing. Romana Seifertová

Vedoucí ŠJ : Gabriela Brňovjáková

Zaměstnanci : Eliška Besedová

MŠ Trojlístek Nový Jičín
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!