ZÁVAZNÉ POKYNY A INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

16.07.2020

Vážení rodiče, 

z důvodu nepříznivě vyhlížející epidemiologické situace v Novém Jičíně a blízkém okolí jsem rozhodla o opětovném zavedení preventivních opatření z hlediska možného šíření nákazy COVID-19 a to ode dne 17.7.2020 do odvolání.

Při nástupu do mateřské školy musí zákonný zástupce podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je v příloze.(ke stažení zde) Prosíme o jeho doručení a předání zaměstnancům mateřské školy ode dne platnosti těchto pokynů, tj. od 17.7.2020 při nástupu dítěte do mateřské školy. V opačném případě dítě nebude převzato. Tyto formuláře budou k dispozici u hlavního vchodu do mateřské školy.

V případě, že dítě trpí alergií, prosíme o doručení potvrzení od lékaře, které bude předáno zaměstnanci mateřské školy (kdo již odevzdal v květnu, nemusí znovu předkládat).

POKYNY A OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY TROJLÍSTEK NOVÝ JIČÍN (PLATÍ PRO VŠECHNA ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ):

· Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Minimalizovat shromažďování před mateřskou školou. Nezdržovat se v prostorách před mateřskou školou ani na zahradě mateřské školy. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (ne pro členy jedné domácnosti). Před školou platí pro všechny osoby povinnost zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

RODIČE NEBUDOU MÍT VSTUP DO MŠ POVOLEN. Budou předávat děti u vchodu do mateřské školy zaměstnanci MŠ (po zazvonění). Prosíme Vás o trpělivost a možné zdržení při předávání či vyzvedávání dětí. Žádáme rodiče o dodržení časového rozpětí pro scházení dětí každé ráno od 6 do 8 hod.

Dětem dejte do batůžku náhradní oblečení (pro případ nehody) a oblečení pro pobyt venku a pyžamko. Ráno oblečte děti do toho oblečení, ve kterém budou ve školce.

Je nutné ráno nahlásit zaměstnanci MŠ, zda dítě půjde po obědě. Časové rozpětí pro vyzvedávání dětí po obědě je od 12 hod do 12.15 hod. na zazvonění.

Odpolední vyzvedávání dětí je stanoveno od 14.15 hod do 16.00 hod, kdy dítě bude předávat zaměstnanec MŠ. Je možné dítě vyzvednout dítě dříve, ale musí být ráno oznámeno.

· V prostorách mateřské školy

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nemusí nosit roušky. Pro pobyt venku se využívá pouze areál mateřské školy (zahrady). Všechny prostory mateřské školy budou dezinfikovány a pravidelně větrány, bude kladen velký důraz na hygienu dětí.

· Ve třídě

Po přezutí a převleční si každé dítě musí důkladně ihned umýt ruce vodou a tekutým, antibakteriálním mýdlem. Nebudou používány látkové ručníky, pouze papírové jednorázové ručníky. Děti nebudou provádět dentální hygienu. Provoz všech tříd bude od 6 do 16 hod.

· Při podezření na možné příznaky COVID - 19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Prosíme rodiče, aby toto důsledně dodržovali, a společně jsme tak předešli vzniku a šíření nákazy, která by vedla k opětovnému uzavření MŠ.

Pokud bude dítě v MŠ vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se také informuje spádová hygienická stanice.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka toto podepsané prohlášení: (viz. příloha)

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Děkujeme za Vaše pochopení a dodržování pokynů. Tato opatření jsou činěna v zájmu ochrany zdraví Vašich dětí a zaměstnanců MŠ.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici telefonicky či emailem. Kontakty jsou uvedeny na www.trojlistek.cz

Prosíme rodiče o převedení veškerých hotovostních úhrad na bezhotovostní formu. Kdo nemá účet, prosím, kontaktujte vedoucí stravování. Děkuji za pochopení.

V Novém Jičíně dne 16.7.2020 Ing. Romana Seifertová

Ředitelka MŠ Trojlístek


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání):

Datum narození: třída:

Trvale bytem:

čestně prohlašuji že:

Výše uvedené dítě/žák/student nebo účastník vzdělávání nejeví známky onemocnění Covid-19 (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a není ve společné domácnosti s osobou, která je v povinné karanténě, či nepřišel do styku s osobou, která je v povinné karanténě. (V případě pochybnosti se obraťte telefonicky na ošetřujícího lékaře dle jeho doporučení).

V Novém Jičíně, dne:

Podpis zákonného zástupce: