Zápis do Mateřské školy Trojlístek Nový Jičín

07.04.2021

Zápis do Mateřské školy Trojlístek Nový Jičín

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání od 3.května 2021 do 14.května 2021 bez osobní účasti dětí a zákonných zástupců do MŠ Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace a jejich odloučených pracovišť:

  • MŠ Máchova 62
  • MŠ Komenského 78
  • MŠ Beskydská 143

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31.8.2021 pěti let věku.

(plakát Zápis do MŠ Trojlístek ke stažení)

POSTUP ZÁPISU

Rodiče si budou moci vybrat, zda dokumenty k zápisu, které jsou ke stažení pod tímto článkem, doručí podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů následujícími způsoby:

1. Elektronicky

a) Elektronicky, prostřednictvím datové schránky:

  • majitelé datových schránek mohou potřebné dokumenty zaslat na datovou schránku školy s ID: 9na37yn
  • přijetí žádosti potvrdíme zasláním evidenčního čísla zpět do datové schránky žadatele

b) Elektronicky, prostřednictvím emailu:

  • zájemci zašlou dokumenty na email reditelka.trojlistek@seznam.cz, podepsané zaručeným elektronickým podpisem (nestačí pouze nascenovaný dokument s podpisem)
  • přijetí žádosti potvrdíme zasláním evidenčního čísla zpět na email žadatele
  • emailem bez elektronického podpisu-v mateřské škole vytiskneme a budeme vás kontaktovat k podepsání žádosti o přijetí do 5 dnů osobně v MŠ

2. Poštou

  • vyplněné a podepsané dokumenty zašlete poštou na adresu: Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 1067/62, 741 01 Nový Jičín
  • přijetí žádosti potvrdíme telefonicky a sdělíme evidenční číslo žadatele

3. Osobním podáním v MŠ Máchova 62 - vhozením připravených dokumentů k zápisu do sběrného boxu pro vyplněné žádosti o přijetí umístěného u vchodu do Mateřské školy Máchova 62 ve dnech od 3.5 do 14.5.2020 od 8 do 16 hod.

Dokumenty nutné k zápisu, které je nutné přiložit k žádosti o přijetí dítěte:

- kopie rodného listu

- kopie očkovacího průkazu

- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (soubor ke stažení)

- kritéria 2021 (soubor ke stažení)

- souhlas se zpracováním osobních údajů dětí (soubor ke stažení)

- evidenční list dítěte, který rovněž obsahuje potvrzení od pediatra o řádném očkování dítěte (podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) (soubor ke stažení)

- dohoda o docházce dítěte do mateřské školy (soubor ke stažení)

- přihláška ke stravování (soubor ke stažení)

V případě, že nemáte možnost si tyto nutné tiskopisy k zápisu vytisknout, budou připravené k vyzvednutí v MŠ Máchova 62 každý den v době zápisu od 8 hod do 16 hod.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění k zastupování dítěte.

Pokud by zákonní zástupci měli nařízenou karanténu či izolaci a nemohli doručit žádost se všemi přílohami do mateřské školy, kontaktujte nás telefonicky na číslech: 733 143 800, 733 143 802.

POSTUP VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb.

Organizace vyřizování žádostí

Každé přijaté žádosti bude přiděleno registrační číslo, které Vám dle možností sdělíme telefonicky, emailem či datovou schránkou (pokud máte zřízenou). Pod tímto číslem již budeme registrovat Vaše dítě, jelikož v seznamu nemohou být uvedena jména dětí.

Rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno poštou, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách MŠ Trojlístek Nový Jičín na adrese www.trojlistek.cz . Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 1. 6. 2021

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Nepřijaté děti obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v písemné podobě.

Můžete se seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí individuálně po telefonické domluvě.

Další důležité informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.


V případě dotazů volejte na tato telefonní čísla:

Ing. Romana Seifertová 603 897 763

Pavla Butkovová 733 143 802 

email: reditelka.trojlistek@seznam.cz  

           zastupkyně.trojlistek@seznam.cz

Přílohy ke stažení: 

             Evidenční list pro dítě v MŠ                             Přihláška ke stravování

             Formulář dohoda o docházce                          Souhlas se zpracováním osobních údajů 

             Kritéria k zápisu 2021                                      Žádost o přijetí dítěte