Zápis do Mateřské školy Trojlístek Nový Jičín 6. května 2024 od 8 do 16 hod. pro školní rok 2024/2025

07.04.2024

Vážení rodiče,

termín zápisu do MŠ Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace a jejich odloučených pracovišť pro školní rok 2024/2025 je 6. května 2024 od 8.00 do 16.00 hod.

Naše odloučená pracoviště jsou:

  • MŠ Máchova 62
  • MŠ Komenského 78
  • MŠ Beskydská 143

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31.8.2024 pěti let věku.

POSTUP ZÁPISU

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let věku dítěte. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34a a §34b školského zákona).

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání, tzn. pro dítě, které bude MŠ navštěvovat poslední rok před vstupem do základní školy. V případě, že nebude splněna podmínka očkování k termínu zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání, tj. k datu 6.5.2024, bude správní řízení přerušeno k možnosti doplnění.

Rodiče si budou moci vybrat, zda dokumenty k zápisu, které jsou ke stažení pod tímto článkem, doručí podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů následujícími způsoby:

1. Osobním podáním na:

  • MŠ Máchova 62, Nový Jičín
  • MŠ Komenského 78, Nový Jičín
  • MŠ Beskydská 143, Nový Jičín

2. Elektronicky

a) Elektronicky, prostřednictvím datové schránky:

  • majitelé datových schránek mohou potřebné dokumenty zaslat na datovou schránku školy s ID: 9na37yn
  • přijetí žádosti potvrdíme zasláním evidenčního čísla zpět do datové schránky žadatele druhý den po podání žádosti

b) Elektronicky, prostřednictvím emailu s uznávaným elektronickým podpisem: · Zájemci zašlou dokumenty na email reditelka.trojlistek@seznam.cz, podepsané zaručeným elektronickým podpisem (nestačí pouze naskenovaný dokument s podpisem)

  • přijetí žádosti potvrdíme zasláním evidenčního čísla zpět na email žadatele druhý den po podání žádosti
  • emailem bez elektronického podpisu-v mateřské škole vytiskneme a budeme vás kontaktovat k podepsání žádosti o přijetí do 5 dnů osobně v MŠ

DOKUMENTY K ZÁPISU, KTERÉ JE NUTNÉ PŘILOŽIT K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ:

- kopie očkovacího průkazu

- kopie rodného listu

- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (soubor ke stažení na

- konci textu k zápisu)

- doklad o trvalém pobytu, případně jeho ověřenou kopii – občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce k nahlédnutí, popř. výpis z evidenci obyvatel

- kritéria 2024 (soubor ke stažení na konci textu k zápisu)

- souhlas se zpracováním osobních údajů dětí (soubor ke stažení na konci textu k zápisu)

- evidenční list dítěte, který rovněž obsahuje potvrzení od pediatra o řádném očkování dítěte. Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (soubor ke stažení na konci textu k zápisu)

- dohoda o docházce dítěte do mateřské školy (soubor ke stažení na konci textu k zápisu)

- přihláška ke stravování (soubor ke stažení na konci textu k zápisu)

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí i tak podat Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte (soubor ke stažení na konci textu k zápisu).

V případě, že nemáte možnost si tyto nutné tiskopisy k zápisu vytisknout, budou připravené k vyzvednutí na jednotlivých odloučených pracovištích v době zápisu, tj. 6.5.2024 od 8 hod do 16 hod., kde si je přímo vyplníte.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění k zastupování dítěte.

Ředitelka mateřské školy je povinna od vás žádost přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností školy rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením. Děti se přijímají od nejstaršího dítěte po naplnění kapacity MŠ.

POSTUP VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb.

Organizace vyřizování žádostí

Každé přijaté žádosti bude přiděleno registrační číslo, které Vám dle možností sdělíme osobně, emailem či datovou schránkou (pokud máte zřízenou). Pod tímto

číslem již budeme registrovat Vaše dítě, jelikož v seznamu nemohou být uvedena jména dětí.

Rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno poštou, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí dle přidělených registračních čísel na webových stránkách MŠ Trojlístek Nový Jičín na adrese www.trojlistek.cz a na dveřích jednotlivých odloučených pracovišť. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 3.6.2024.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Nepřijaté děti obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v písemné podobě.

Můžete se seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí individuálně po telefonické domluvě.

Další důležité informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.


V případě dotazů volejte na tato telefonní čísla:

Ing. Romana Seifertová – ředitelka MŠ 603 897 763

Pavla Butkovová – zástupkyně ředitelky MŠ 733 143 802 email: reditelka.trojlistek@seznam.cz , zastupkyne.trojlistek@seznam.cz

V Novém Jičíně dne 5.4.2024


Dokumenty ke stažení zde:


Souhlas se zpracováním osobních údajů


Formulář dohoda o docházce


Žádost o přijetí dítěte 2024-25


Evidenční list dítěte 2024


Oznámení o individuálním vzdělávání 2024-25 


Kritéria zápis 2024-25


Přihláška ke stravování