Pokyny k úhradě školného a stravného pro školní rok 2019/2020 MŠ Trojlístek

Pokyny k úhradě školného a stravného pro školní rok 2019/2020 MŠ Trojlístek

1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

je vybírána na běžný měsíc. Zákonní zástupci, jejichž děti dosáhnou předškolního věku t.j. 5 let do 31.8.2019 jsou od platby osvobozeni. Rodiče ostatních dětí si zavedou trvalý příkaz k úhradě na 11 plateb ( první platba v 9/19 - poslední platba v 07/20) s doporučenou splatností 15. dne v měsíci (15. den musí být částka již připsaná na účtu MŠ) na částku 650,- Kč, na číslo účtu MŠ Trojlístek 1767910389/0800 s variabilním symbolem :

Máchova : 1+ prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

Komenského : 2+ prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

Beskydská : 3+ prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

Do poznámky je nutno napsat jméno dítěte, pokud se liší od jména platícího zákonného zástupce. Platby v hotovosti budou prováděny pouze v ojedinělých případech po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ.

2. STRAVNÉ

V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků v době jejich pobytu ve škole, školském zařízení (zákon č.561/2004 Sb). První den neplánované nepřítomnosti strávníka se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení (vyhláška 107/2005 Sb). To znamená, že dítě má nárok na dotovanou stravu, jen první den nemoci (nepřítomnosti), ostatní dny musí rodiče odhlásit. Rodiče jsou odpovědní za odhlašování stravy svých dětí, nejpozději však ráno do 7,00 hod. ve své MŠ. V případě neodhlášení se cena stravy navýší o věcné a mzdové náklady tj. o +32,- Kč/1den.

Pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte je možno si jídlo vyzvednout v kuchyni v době 11,10 - 11,20 hod.

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování je stanoven rozpětí finančních limitů na nákup potravin podle věku, kterého dítě dosáhne během daného školního roku .

Pro školní rok 2019/2020 je stravné dle platného kalkulačního listu:

pravidelná docházka do 6 let věku 31,- Kč/den

pravidelná docházka do 7 let věku 33,- Kč/den(odložená šk. docházka)

Stravné bude vybíráno zálohově na měsíc dopředu s vrácením (odečtením) přeplatku za uplynulý měsíc. Stravné na první měsíc je nutno zaplatit hotově při nástupu dítěte do mateřské školy, současně si dohodnout způsob placení a zaplatit v měsíci nástupu i stravné na další měsíc.

Způsoby placení - inkasem z účtu nebo v hotovosti.

Majitel účtu - si dá povolení k inkasu na MŠ Trojlístek, Máchova 62, na číslo účtu 0100396831/0800 (nezadávat žádný datum, variabilní symbol, ani specifický symbol, strhává se k 20. dni v měsíci). Pokud nebude stravné z účtu zaplaceno, je nutno částku uhradit co nejdříve v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ v MŠ Máchova 62 ráno v době 6,30 - 8,30 hod.

V mateřské škole je nutno vyplnit přihlášku ke stravování s uvedením čísla svého účtu.

Platby v hotovosti bude vybírat pouze vedoucí ŠJ p. Brňovjáková v kanceláři v MŠ Máchova 62 v pokladních hodinách, které budou každý měsíc oznámeny na nástěnce.

Rodiče, kteří se rozhodnou platit v hotovosti, jsou povinni dostavit se každý měsíc k placení bez vyzvání a dodržovat dané termíny výběru.

V případě neuhrazení školného nebo stravného v dané termíny nebude dítě přijato do MŠ.

Žádáme rodiče o bezhotovostní platby.

Upozornění !

Podle Školského zákona 561/2004 Sb., § 35, odst. 1d):

"Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže :

zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady."

Gabriela Brňovjáková

Telefon: - 733 143 804, 731 136 421 vedoucí ŠJ 

Ke stažení zde: