ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 18.5.2020

13.05.2020

Pokyny a informace pro zákonné zástupce dětí 

Příloha ke stažení zde: Čestné prohlášení 

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY - ZÁVAZNÉ POKYNY A INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

Vážení rodiče,

z důvodu příznivě vyhlížející epidemiologické situace jsem rozhodla po projednání se zřizovatelem - Město Nový Jičín o znovuotevření Mateřské školy Trojlístek (MŠ Máchova 62, MŠ Komenského 78 a MŠ Beskydská 143) a to dne 18.5.2020.

Při nástupu do mateřské školy musí zákonný zástupce podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je v příloze. Prosíme o jeho doručení a předání v den nástupu dítěte do mateřské školy. V opačném případě dítě nebude převzato.

V případě, že dítě trpí alergií, prosíme o doručení potvrzení od lékaře, které bude předáno zaměstnanci mateřské školy.

MŠMT vydalo dne 30.4.2020 manuál - soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020. Prosíme Vás o důkladné prostudování těchto pokynů, které pro provoz naší mateřské školy budou platné od 18.5. do 30.6.2020.

POKYNY A OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY TROJLÍSTEK NOVÝ JIČÍN (PLATÍ PRO VŠECHNA ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ):

· Cesta do mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními (zakrytí nosu a úst rouškou - ochrannými prostředky). Dodržení odstupu 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné u členů jedné domácnosti).

· Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Minimalizovat shromažďování před mateřskou školou. Nezdržovat se v prostorách před mateřskou školou ani na zahradě mateřské školy. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (ne pro členy jedné domácnosti). Před školou platí pro všechny osoby povinnost zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

RODIČE NEBUDOU MÍT VSTUP DO MŠ POVOLEN. Budou předávat děti u vchodu do mateřské školy zaměstnanci MŠ (po zazvonění). Prosíme Vás o trpělivost a možné zdržení při předávání či vyzvedávání dětí. Žádáme rodiče o dodržení časového rozpětí pro scházení dětí každé ráno od 6 do 8 hod.

Dětem dejte do batůžku náhradní oblečení (pro případ nehody) a oblečení pro pobyt venku a pyžamko. Ráno oblečte děti do toho oblečení, ve kterém budou ve školce.

Roušku ráno rodič předá dítěti v sáčku (donese si dítě), který bude označený jménem dítěte. Sáček předá dítěti a sáček s rouškou si dítě uloží v šatně do své skříňky.

Je nutné ráno nahlásit zaměstnanci MŠ, zda dítě půjde po obědě domů. Časové rozpětí pro vyzvedávání dětí po obědě je od 12 hod do 12.15 hod. na zazvonění.

Odpolední vyzvedávání dětí je stanoveno od 14.15 hod do 16.00 hod, kdy dítě bude předávat zaměstnanec MŠ. Je možné dítě vyzvednout dříve, ale musí to být ráno oznámeno.

· V prostorách mateřské školy

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nemusí nosit. Pro pobyt venku se využívá pouze areál mateřské školy (zahrady). Děti budou rozděleny do skupin (tříd) a i tyto skupiny budou oddělené při pobytu venku. Všechny prostory mateřské školy budou dezinfikovány a pravidelně větrány, bude kladen velký důraz na hygienu dětí.

· Ve třídě

Po přezutí a převleční si každé dítě musí důkladně ihned umýt ruce vodou a tekutým, antibakteriálním mýdlem. Nebudou používány látkové ručníky, pouze papírové, jednorázové ručníky. Děti nebudou provádět dentální hygienu. Děti budou rozděleny do tříd (skupin) a tyto třídy se nebudou spojovat, bude minimalizováno setkávání dětí. Provoz všech tříd bude od 6 do 16 hod..

Dle hygieniků není nařízen počet dětí v jedné třídě MŠ, ale trvá nařízení ochrany rizikových skupin - seniorů, oslabených osob atd., kteří žijí v jedné domácnosti s rodinou malých dětí navštěvujících MŠ. S ohledem na zdraví dítěte a ostatních osob zvažte, zda je nutné dávat dítě do MŠ.

· Školní stravování

Stravování bude prováděno za zvýšených hygienických opatřeních. Děti budou mít veškerou stravu připravenou u svého stolečku včetně pitného režimu, nebudou se sami obsluhovat.

Nedávejte do školy dětem žádné potraviny, ani hračky.

· Při podezření na možné příznaky COVID - 19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Prosíme rodiče, aby toto důsledně dodržovali a společně jsme tak předešli vzniku a šíření nákazy, která by vedla k opětovnému uzavření MŠ.

Pokud bude dítě v MŠ vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se také informuje spádová hygienická stanice.

· Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů anebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka tato podepsaná prohlášení: (viz. příloha)

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Děkujeme za Vaše pochopení a dodržování pokynů. Tato opatření jsou činěna v zájmu ochrany zdraví Vašich dětí a zaměstnanců MŠ.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici telefonicky či emailem. Kontakty jsou uvedeny na www.trojlistek.cz

Prosíme rodiče o převedení veškerých hotovostních úhrad na bezhotovostní formu. Kdo nemá účet, prosím, kontaktujte vedoucí stravování. Děkuji za pochopení.

V Novém Jičíně dne 13.5.2020 

 Ing. Romana Seifertová

Ředitelka MŠ Trojlístek

Rozhodnutí Rady Města Nový Jičín - Vyslovení souhlasu s otevřením mateřských škol