Školní řád 2020

01.09.2020

Školní řád 

1.1. Vydání školního řádu 

Ředitelka Mateřské školy Trojlístek Nový Jičín Máchova 62 Ing. Romana Seifertová v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) v platném znění, vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 1.2. Obsah školního řádu 

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu 

- 1.1 Vydání školního řádu 

- 1.2 Obsah školního řádu 

- 1.3 Závaznost školního řádu

2. Základní cíle předškolního vzdělávání 

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole 

 - 3.1 Práva dítěte 

- 3.2 Povinnosti dítěte 

- 3.3 Práva zákonných zástupců 

- 3.4 Povinnosti zákonných zástupců 

- 3.4a Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

5. Provoz a vnitřní režim školy 

- 5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ 

- 5.2 Organizace stravování dětí 

- 5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

- 5.3a Povinné předškolní vzdělávání 

- 5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ 

- 5.5 Evidence dítěte (školní matrika) 

- 5.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ 

- 5.7 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 

- 5.8 Platby v MŠ 

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 

 - 6.1 Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v MŠ a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání 

 - 6.2 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání  

- 6.3 První pomoc a ošetření 

- 6.4 Pobyt dětí v přírodě 

- 6.5 Sportovní činnosti a pohybové aktivity 

- 6.6 Pracovní a výtvarné činnosti 

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy 

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 

9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád 

1.3. Závaznost školního řádu 

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ ( nástěnka u vchodu do MŠ a v šatnách dětí) a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí (podpisy všech rodičů).

 2. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen "vzdělávání") 

a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 

b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, 

c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem, 

d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, 

e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 

f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání, 

g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, 

h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí 

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. Je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole (nástěnka u vchodu do MŠ). 

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen "Vyhláška o MŠ") v platném znění. 

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. 

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

3.1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 

Každé přijaté dítě (dále jen "dítě") má právo 

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, 

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, 

c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole. 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte. 

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. 

3.2. Základní povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 

Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy. 

Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami. 

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 

3.3 Základní práva zákonných zástupců 

Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen "zákonní zástupci") mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. 

Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy. 

Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. 

Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli školy. 

Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů. 

Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy. 

Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy. 

3.4. Povinnosti zákonných zástupců 

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni 

a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno, 

b) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, 

c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (změna adresy, telefonu, předávání dítěte) 

f) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. 

g) zákonní zástupci odpovídají za obsah věcí svého dítěte v šatně 

h) zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí dítě do MŠ zdravé 

i) zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny (výdejny) a respektovat další vnitřní předpisy školy. 

3.4 a Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Podpůrná opatření prvního stupně 

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona). 

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy. 

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD. 

Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. 

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

Vzdělávání dětí nadaných 

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. 

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

 Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. 

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole. 

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. 

5. Provoz a vnitřní režim školy 

5.1 Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole 

Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, příspěvková organizace poskytuje předškolní vzdělávání s celodenním provozem na adrese: 

 MŠ Máchova 62, Nový Jičín  

MŠ Komenského 78, Nový Jičín 

MŠ Beskydská 143, Nový Jičín-Žilina 

Provoz všech odloučených pracovišť MŠ je od 6.00 do 16.00. 

Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. 

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením. 

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 

Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí. 

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí. Po obědě je vymezena doba na odpočinek. Učitelka se snaží respektovat individuální potřeby dětí zejména při řízených činnostech. 

Děti přicházejí do MŠ do 8.00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. 

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod - 10stupňů C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě. 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku. 

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných mateřskou školou ... (písemné sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy a ústní sdělením učitelem). 

Organizace dne v MŠ 

Provoz školy je od 6.00 do 16.00 hodin (včetně provozu o prázdninách). 

Provoz jednotlivých mateřských škol bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla po dobu 5 týdnů. 

Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka školy zákonnému zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. 

Na základě písemné žádosti rodičů podané ředitelce mateřské školy nejpozději 30 dnů před omezením provozu zabezpečí ředitelka pobyt dítěte v jiné mateřské škole MŠ Trojlístek. · Příjem dětí je od 6.00 do 8.00 hodin. Rodiče mohou děti přivádět i později, toto je však nutno nahlásit předem třídní učitelce. Odvádět je mohou v průběhu celého dne, nejpozději do uzavření provozu školy, tj. do 16. hodin. · 

Doporučená doba vyzvedávání dětí je po obědě v 12.00 - 12.30 hodin a po odpolední svačině od 14.30 do 16.00 hodin. · 

Mateřské školy jsou ráno odemčeny v době od 6.00 do 8.00 hodin, v poledne od 12.00 do 12.30 hodin a odpoledne od 14.30 do 16.00 hodin. Mimo tuto dobu jsou mateřské školy z bezpečnostních důvodů u z a m č e n y.

Mateřská škola Máchova je trvale uzamčena, zákonní zástupci využívají nový bezpečnostní systém - videotelefony se zvonky.

Paní učitelky jsou oprávněny vydat dítě pouze zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Pověřené osobě lze předat dítě pouze na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem. Jméno musí být uvedeno v písemné smlouvě - "Zmocnění" nebo na evidenčním listu - podepsané zákonným zástupcem. Zmocnění je platné jeden školní rok. Evidenční list platí po celou dobu pobytu a je nutné jej každý rok aktualizovat. Organizace činností dětí v průběhu dne je zpracována na každém pracovišti a je součástí Školního vzdělávacího programu školy. Kapacita mateřské školy Trojlístek, příspěvková organizace je 182 dětí. Třídy mateřských škol se naplňují do počtu 24 dětí ve třídě, pro tento školní rok byla povolena výjimka na 25-28 dětí ve třídě (každá MŠ odlišně dle doporučení Krajské hygienické stanice). 

5.2 Organizace stravování dětí 

- Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. 

- Rozsah stravování se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy. 

- Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. 

- Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. 

- Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 7.00 hodin.

 - Lze děti odhlašovat i přihlašovat telefonicky na jednotlivé mateřské školy, či k vedoucí stravování nebo prostřednictvím emailu: omluvenka.trojlistek@seznam.cz 

- Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 11.15 hodin do 11.30 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. 

- Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte osobně, elektronicky nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny. Neodhlášené obědy propadají.

- Stravné se hradí povolením k inkasu na účet MŠ. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu podmínek, je nutno tuto změnu dohodnout s vedoucí stravování. 

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

- Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 1). 

- Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1). 

- Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (informační plakáty, webové stránky školy a obce...) (§ 34 odst. 2). 

- Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2). 

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Trojlístek Nový Jičín, příspěvková organizace 

1. Trvalý pobyt dítěte a rodičů v Novém Jičíně 

2. Dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání (pětileté) 

3. Dítě, které dovršilo věk 4 roky, mladší děti se přijímají postupně od data narození nejstaršího do naplnění kapacity 

4. Upřednostnění dítěte, jehož starší sourozenec již MŠ navštěvuje 

5. Očkování dětí - povinné pro všechny děti, které si neplní povinné předškolní vzdělávání 

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

 Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona - doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. 

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ. 

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 

a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - příloha č. 1 

b) evidenční list dítěte potvrzený pediatrem, kde bude vyplněno oznámení rodičů - vyzvedávání dítěte a bude podepsán zákonným zástupcem 

c) přihlášku ke stravování 

d) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (neplatí u povinného předškolního vzdělávání) 

Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce. 

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. 

Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem "cizinec ze třetího státu" se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani jiného členského státu Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České republiky. Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí to být ještě v rozporu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. nebo prováděcími právními předpisy. 

Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat, např. pokud je rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud má Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo bylo mu přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky mu bylo uděleno povolení k pobytu) 

Cizinci ze třetích států mají na základě rozhodnutí zřizovatele přístupné předškolní vzdělávání za stejných podmínek jako občané České republiky. 

5.3a Povinné předškolní vzdělávání

- Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2). 

- Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a). 

- Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole (Název spádové mateřské školy), pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2). 

- Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Doba vzdělávání v MŠ Trojlístek je stanovena od 8. 00 do 12.00 hodin. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.). 

- Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. 

- Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3). 

- Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

 Omlouvání nepřítomnosti dítěte: 

Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. 

Oznámení nepřítomnosti je možné provést: 

a) telefonicky do té mateřské školy, kterou dítě navštěvuje (zaměstnanec školy zapíše nepřítomnost dítěte na příslušný seznam), 

b) písemně třídnímu učiteli, 

c) osobně třídnímu učiteli. 

d) email: omluvenka.trojlistek@seznam.cz 

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4). 

Individuální vzdělávání dítěte 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. 

Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4). 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, 

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (dle ŠVP). 

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte: 

- způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole) 

- termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku). 

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Na základě žádosti zákonného zástupce ředitelka mateřské školy rozhodne ve správním řízení o přijetí dítěte zákonné zástupce, dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění. 

5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ 

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel. 

Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 18. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole (po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte) z důvodu narušování provozu mateřské školy. Jedná se o 

- opakované neuhrazení stravného nebo školného 

- neomluvená absence dítěte delší než dva týdny 

- nedodržování školního řádu. 

Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době 

Pokud byla dítěti při přijetí ke vzdělávání stanovena zkušební doba a lékař nebo školské poradenské zařízení doporučí ukončit vzdělávání dítěte, může ředitelka školy na základě lékaře nebo školského poradenského zařízení ukončit vzdělávání dítěte v průběhu zkušební doby. 

Dítěti, které si plní povinné předškolní vzdělávání v MŠ, nemůže být ukončena docházka z výše uvedených důvodů. 

5.5. Evidence dítěte (školní matrika) 

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Přihlášku ke stravování. 

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

5.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ 

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli ostatních MŠ možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem. 

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.  

5.7 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 

O hlavních prázdninách je provoz MŠ omezen nebo přerušen. Při přerušení zajišťuje provoz náhradní mateřská škola. Zákonní zástupci jsou o omezení nebo přerušení provozu MŠ informováni 2 měsíce předem vývěskou na nástěnce nebo na třídních schůzkách. 

Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 4-5 týdnů a v době vánočních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitel mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole. 

5.8. Platby v MŠ 

Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole 

a) Úplata za předškolní vzdělávání 

Je stanovena směrnicí "O úplatě za předškolní vzdělávání" a je vyvěšena na nástěnce v chodbě MŠ - Informace pro rodiče. 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.) 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ. 

Úplata za předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti, které se účastní povinného předškolního vzdělávání nebo mají udělen OŠD. 

b) Úplata za školní stravování 

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v chodbě MŠ - Stravování. 

Způsob platby Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d). 

Všechny platby probíhají:

- bezhotovostním převodem na číslo účtu - 1767910389/0800 (úplata za předškolní vzdělávání) a rovněž souhlasem k inkasu na úhradu stravného

- v hotovosti (termín je vždy uveden na webových stránkách školy nebo na nástěnkách)

 Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 1 školského zákona) 

6. Podmínky zajištění a ochrany dětí při vzdělávání

6.1 Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

- Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení ve třídě pouze pedagogickým pracovnicím školy. 

- Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. 

- V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

- Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Písemné pověření uvedené v evidenčním listě podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci třídní učitelce. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 

- Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, informuje telefonicky ředitelku školy, 

- řídí se postupem doporučeným MŠMT-obrátí se na městský úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR-podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. 

- při nemoci pedagogických pracovnic, provozních zaměstnanců nebo při provozních problémech, školních prázdninách atd. je možné děti slučovat do tříd. 

6.2 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jiným učitelem školy. 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí, třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. 

Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené 

a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo 

b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí. 

Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. 

Při zajišťování výletů pro děti určí vedoucí učitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Při akcích a pracovních dílnách, které vyplývají ze ŠVP a podílí se na nich i rodiče dětí, pedagogičtí pracovníci vždy zváží všechna rizika, rodiče a děti s nimi seznámí tak, aby byla zachována bezpečnost osob. Pokud se zúčastní sourozenci dětí - vždy za jejich bezpečnost odpovídají jejich zákonní zástupci. 

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. 

Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. 

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 

V případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitel je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů.

 Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností s účastí dětí, při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. 

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. 

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelé jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Učitelé jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí. 

6.3 První pomoc a ošetření 

Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. 

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte. 

V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad učitel konající dohled. 

Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc. 

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat. 

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození. 

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou. 

Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. 

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Při přesunech a při snížené viditelnosti jsou děti vybaveny reflexními vestami. 

6.4 Pobyt dětí v přírodě 

Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelé dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství. 

Učitelé před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.). 

6.5 Sportovní činnosti a pohybové aktivity 

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelé školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost učitelé dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí. 

6.6 Pracovní a výtvarné činnosti 

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitele mateřské školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.). 

Podmínky zajištění BOZ v tělocvičně, keramické dílně, výtvarné dílně, školním pozemku jsou stanoveny v provozním řádech odborných učeben, ve kterých jsou vyvěšeny. 

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí. Preventivní program je podrobně rozpracován v příloze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. 

9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona) 

Školní řád platí do odvolání. 

Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 27.8.2020 Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumovým schopnostem dětí. 

Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2020 

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitele školy a následně schválení školskou radou. 

V Novém Jičíně 1.9.2020                                                               Ing. Romana Seifertová     

                                                                                                     Ředitelka MŠ Trojlístek Nový Jičín 

Příloha: Provoz mateřské školy z hlediska epidemiologického v rámci prevence šíření nákazy Covid 19 

zpět