Provoz MŠ Trojlístek od září 2020

27.08.2020

Metodický pokyn k provozu mateřské školy v návaznosti na protiepidemické a preventivní opatření v rámci zamezení šíření Covid-19 platné ode dne 1.9.2020.

Vážení rodiče,

vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzity výskytu onemocnění COVID -19 byl zpracován tento metodický pokyn, který upravuje podmínky provozu a vnitřního režimu Mateřské školy Trojlístek Nový Jičín pro školní rok 2020/2021 pro všechna odloučená pracoviště vycházející z manuálu MŠMT k provozu škol od září 2020, který je ke stažení zde: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

1. Příchod k mateřské škole a pohyb v prostorách mateřské školy od 1. září 2020

Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.00 hod. Příchod dětí do mateřské školy je od 6.00 do 8.00 hod. Žádáme rodiče, aby tento čas příchodu byl dodržován. Před mateřskou školou i v budově mateřské školy je nutné dodržovat odstup 2 m. Doprovázející osoba (zákonný zástupce dítěte) se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze na nezbytně nutnou dobu (pouze předání/vyzvedávání dítěte). Prosíme o nezdržování se v prostorách mateřské školy. Po vstupu do mateřské školy je nutné použít desinfekci rukou (bude k dispozici u hlavního vchodu). Do šaten vstupuje pouze omezený počet osob (organizuje provozní zaměstnanec MŠ). Dospělým povolen vstup pouze do šaten, nikoli do tříd ani do koupelen! A to na dobu nezbytně nutnou! Děti a zaměstnanci MŠ roušky nosit nemusí. V šatně dítě od rodičů převezme učitelka MŠ. Rodič může odejít až poté. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí vstoupit do mateřské školy. Po přezutí a převleční si každé dítě musí důkladně ihned umýt ruce vodou a tekutým, antibakteriálním mýdlem minimálně 20-30 sekund. Nebudou používány látkové ručníky, pouze papírové, jednorázové ručníky. Ve třídách se bude pravidelně větrat po dobu minimálně 5 minut každou hodinu. Děti nebudou provádět dentální hygienu. Při vyzvedávání dětí bude rodičům umožněn vstup opět pouze do šaten v omezeném počtu a to na dobu nezbytně nutnou. Děti jim budou předány přímo do šatny, popřípadě na zahradě při pobytu venku. Děti si do mateřské školy nepřinášejí jídlo, hračky - ani plyšáky!

2. Provoz a hygiena v mateřské škole

Všechny prostory mateřské školy budou pravidelně dezinfikovány a větrány, bude kladen velký důraz na hygienu dětí. Dětem bude mateřská škola průběžně zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny (umývat ruce, smrkat a kýchat do papírového jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a umýt si ruce). Úklid všech prostor a povrchů musí být všude prováděn průběžně, minimálně jednou denně. Odpadkové koše budou vyprazdňovány minimálně jednou denně. Desinfekce povrchů, nebo předmětů, které využívá více lidí nebo dětí, musí být prováděno několikrát denně. (kliky, madla, vypínače, klávesnice, myš).

3. Roušky

Každé dítě musí mít pro případ neočekáváné situace v sáčku připravenou roušku uloženou v šatně v igelitovém sáčku označeném svým jménem (jméno na papírku vložené v sáčku s rouškou).

4. Edukační proces

Edukační proces bude probíhat standardním způsobem se zvýšeným dodržováním hygienických pravidel. V případě příznivého počasí bude výuka směřována na školní zahradu. Hromadné akce (například kina, divadla, sportovní hromadné akce) jsou do odvolání zrušeny.

5. Školní stravování

Stravování bude prováděno za zvýšených hygienických opatřeních v běžné podobě. Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. Děti si sami neberou příbory a ani se sami neobsluhují.

6. Při podezření na možné příznaky COVID - 19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Prosíme rodiče, aby toto důsledně dodržovali a společně jsme tak předešli vzniku a šíření nákazy, která by vedla k opětovnému uzavření MŠ.

Pokud bude dítě v MŠ vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce s žádostí o okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se také informuje spádová hygienická stanice.

7. Závěr

Děkujeme za Vaše pochopení a prosíme Vás o dodržování těchto pokynů. Tato opatření jsou přijata v zájmu ochrany zdraví Vašich dětí a zaměstnanců MŠ. Prosíme sledujte naše webové stránky, kde budou pravidelně v sekci novinky zveřejňovány aktuální informace.

Zároveň Vás žádáme o aktualizaci kontaktů na Vás, zákonné zástupce dětí (telefonní číslo a emailová adresa). Prosíme buď předat ráno na lístečku paní učitelce či emailem na emailovou adresu dané školky, kterou navštěvuje Vaše dítě. V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici telefonicky či emailem. Kontakty jsou uvedeny na www.trojlistek.cz.

V Novém Jičíně dne 27.8.2020                                               Ing. Romana Seifertová

                                                                                                      Ředitelka MŠ Trojlístek