Pokyny k úhradě školného a stravného pro zákonné zástupce dětí pro školní rok 2020/2021

17.08.2020

Pokyny k úhradě školného a stravného pro zákonné zástupce dětí pro školní rok 2020/2021

1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

je vybírána na běžný měsíc. Zákonní zástupci, jejichž děti dosáhnou předškolního věku t.j. 5 let do 31.8.2020 jsou od platby osvobozeni. Rodiče ostatních dětí si zavedou trvalý příkaz k úhradě na 11 plateb ( první platba v 9/20 - poslední platba v 07/21) s doporučenou splatností 15. dne v měsíci (15. den musí být částka již připsaná na účtu MŠ) na částku 650,- Kč, na číslo účtu MŠ Trojlístek 1767910389/0800 s variabilním symbolem :

Máchova : 1+ prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

Komenská : 2+ prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

Beskydská : 3+ prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

Do poznámky je nutno napsat jméno dítěte, pokud se liší od jména platícího zákonného zástupce.

2. STRAVNÉ

V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí v době jejich pobytu ve škole, školském zařízení (zákon č.561/2004 Sb.). První den neplánované nepřítomnosti strávníka se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení (vyhláška 107/2005 Sb.). To znamená, že dítě má nárok na dotovanou stravu, jen první den nemoci (nepřítomnosti), ostatní dny musí rodiče odhlásit. Rodiče jsou odpovědní za odhlašování a přihlašování stravy svých dětí, nejpozději však ráno do 7,00 hod. ve své MŠ. V případě neodhlášení se cena stravy navýší o věcné a mzdové náklady tj. o +37,- Kč/1den.

Pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte je možno si jídlo vyzvednout v kuchyni v době 11,10 - 11,20 hod.

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování (platné po 1.2.2015) je stanoveno rozpětí finančních limitů na nákup potravin podle věku, kterého dítě dosáhne během daného školního roku .

Pro školní rok 2020/2021 je stravné dle platného kalkulačního listu:

pravidelná docházka do 6 let věku 33,- Kč/den

pravidelná docházka do 7 let věku 35,- Kč/den (odložená školní docházka)

Stravné bude vybíráno zálohově na měsíc dopředu s vrácením (odečtením) přeplatku za uplynulý měsíc. Stravné na první měsíc je nutno zaplatit hotově při nástupu dítěte do mateřské školy, současně si dohodnout způsob placení a zaplatit v měsíci nástupu i stravné na další měsíc.

Způsoby placení - inkasem z účtu

Majitel účtu - si dá povolení k inkasu na MŠ Trojlístek, Máchova 62, na číslo účtu 1767910389/0800 (strhává se k 20. dni v měsíci). Pokud nebude stravné z účtu zaplaceno, je nutno částku uhradit co nejdříve na účet MŠ, případně zaplatit v hotovosti.

V mateřské škole je nutno vyplnit přihlášku ke stravování s uvedením čísla svého účtu.

Žádáme rodiče o bezhotovostní platby z důvodu zamezení osobního styku a prevenci šíření případné nákazy COVID 19. Platby v hotovosti budeme akceptovat po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ ve výjimečných a odůvodněných případech.

Platby v hotovosti bude vybírat pouze vedoucí ŠJ v kanceláři v MŠ Máchova 62 v pokladních hodinách, které budou každý měsíc oznámeny na nástěnce.

Rodiče, kteří budou platit v hotovosti, jsou povinni dostavit se každý měsíc k placení bez vyzvání a dodržovat dané termíny výběru.

V případě neuhrazení školného nebo stravného nebude dítě přijato do MŠ.

Upozornění !

Podle Školského zákona 561/2004 Sb., § 35, odst. 1d):

"Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže :

zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady."

Tímto Vás moc prosíme o dodržování všech plateb, abychom předešli zbytečným nesrovnalostem.

Děkujeme.

17.8.2020                                                                                                     Gabriela Brňovjáková

                                                                                                                                  vedoucí ŠJ


Telefon: školní jídelna: 731 136 421 Email: skolnijidelna.trojlistek@seznam.cz


Schválila: Ing. Romana Seifertová

Ředitelka MŠ