"Barevný svět"

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

"Barevný svět" 

MOTTO:

"Jako barevné korálky navlékáme na šňůrky zážitky ze společných her a činností. Čím jich je více a jsou pestřejší, tím barevnější svět poznáváme a tím více radosti společně prožíváme."

Č.j.: MSTRO 385/2019

Projednáno na Pedagogické radě: 29.8.2019

Zpracovala: Ing. Romana Seifertová 


2

Obsah

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1 Historie školy

2.2 Současný stav

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

3.1 Věcné podmínky

3.2 Životospráva

3.3 Psychosociální podmínky

3.4 Podmínky pro zajištění bezpečnosti

3.5 Provozní podmínky a organizace

3.6 Řízení mateřské školy

3.7 Personální a pedagogické zajištění

3.8 Podmínky a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

3.9 Podmínky a vzdělávání dětí nadaných

3.10 Podmínky a vzdělávání dětí od dvou do tří let

3.11 Spoluúčast zákonných zástupců

3.12 Možnosti další spolupráce

3.13 Zprostředkování pravidelných nadstandardních aktivit ve škole

4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

4.1 Počet tříd a jejich charakteristika

4.2 Výčet činností, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelů

4.3 Přijímání dětí do MŠ k předškolnímu vzdělávání, ukončení vzdělávání

5. ANOTACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

5.1 Název a vize školního vzdělávacího programu

5.2 Dílčí dlouhodobé cíle (záměry) školního vzdělávacího programu

5.3 Organizace vzdělávání podle školního vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

6.1 MŠ Beskydská 143 (2019-2020)

6.2 MŠ Komenského 78 (2019-2020)

6.3 MŠ Máchova 62 (2019-2020)

7. PRUŘEZOVÁ TÉMATA (SKRYTÉ KURIKULUM)

8. PŘÍPRAVA NA VSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

9. EVALUAČNÍ SYSTÉM

9.1 Prostředky evaluace

9.2 Postup při provádění evaluace

9.3 Systém evaluačních procesů

9.4 Evaluace dlouhodobá, krátkodobá, průběžná

10. ÚČAST ŠKOLY NA PROJEKTECH

11. SEZNAM PŘÍLOH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3

1. Identifikační údaje

Název organizace: Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62,

příspěvková organizace

Adresa: Máchova 1067/62, Nový Jičín, 741 01

Právní forma: Příspěvková organizace

IČO: 62330101

IZO: 600137627 ID datové schránky: 9na37yn

Webové stránky: www.trojlistek.cz

Zřizovatel: Město Nový Jičín

Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín, 741 01

Ředitelka MŠ: Ing. Romana Seifertová

Telefonní spojení: 603 897 763

E - mail: reditelka.trojlistek@seznam.cz

Zástupkyně ředitelky MŠ: Pavla Butkovová

Telefonní spojení: 733 143 800, 733 143 802,

E - mail: zastupkyne.trojlistek@seznam.cz

Ekonomka organizace: Bc. Libuše Veselková

Telefonní spojení: 731 171 178

E - mail: ekonom.trojlistek@seznam.cz

Vedoucí školní jídelny: Gabriela Brňovjáková

Telefonní spojení: 733 143 804

E - mail: skolnijidelna.trojlistek@seznam.cz

Odloučené pracoviště: MŠ Komenského 78, 741 01 Nový Jičín

Vedoucí učitelka: Bc. Mária Kašková

Telefonní spojení: 733 143 805, 733 143 806

E - mail: komenskeho.trojlistek@seznam.cz

Odloučené pracoviště: MŠ Beskydská 143, Nový Jičín - Žilina 741 01

Vedoucí učitelka: Marcela Bílková

Telefonní spojení: 733 143 808, 733 143 809

E - mail: beskydska.trojlistek@seznam.cz

4

2. Obecná charakteristika školy

Historie školy

Samotná historie vzniku Mateřské školy Trojlístek Nový Jičín sahá do roku 2003, kdy vznikla jako právní subjekt 1.1.2003 sloučením tří mateřských škol pod jedním ředitelstvím: MŠ Komenského 78, MŠ Máchova 62, MŠ Trlicova 8. Takto sloučené mateřské školy fungovaly téměř do konce roku 2014 jako jeden právní subjekt.

V roce 2011 se objevily první praskliny na budově MŠ Trlicova. Na základě četných měření a sond do podlah konstatoval statik, že je do čtyř let nutná rekonstrukce přízemí a zajištění náhradního umístění dětí po dobu rekonstrukce cca 1 roku. Zároveň byla požádána odborná firma o posudek rentability finančních prostředků na opravy, kdy celkový náklad na rekonstrukci celé budovy by činil 14 mil. Kč. Přičemž vybudování obdobného zařízení by stálo 24 mil Kč. Na základě uvedených skutečností navrhl odbor školství, kultury a sportu v Novém Jičíně rekonstrukci části objektu pracoviště Dlouhá 56 při Základní škole Jubilejní 3 a od 1.2.2014 byla otevřena jedna třída mateřské školy. Následně od 1.9.2014 byly všechny děti z Mateřské školy Trlicova včetně zaměstnanců a vybavení přestěhovány do nové 4 třídní mateřské školy při Základní škole Jubilejní 3 v Novém Jičíně.

V době od 1.9.2014 do 31.12.2014 fungovala mateřská škola Trojlístek pouze se dvěma pracovišti a to pracoviště MŠ Komenského 78 a MŠ Máchova 62.

Od 1.1.2015 byla do organizace začleněna mateřská škola Beskydská 143, která byla původně součástí právního subjektu MŠ Sady v Novém Jičíně.

Mateřská škola má celkovou kapacitu 184 dětí, 7 tříd, z toho tři třídy homogenní, ostatní třídy jsou heterogenní. Škola je svou kapacitou neustále naplněna.

Provoz mateřských škol je od 6 hodin do 16 hodin.

MŠ Máchova 62

Jedná se o jednopatrovou budovu postavenou uprostřed sídliště poblíž centra města, která byla předána k užívání v roce 1979. Na tomto pracovišti sídlí ředitelství celého právního subjektu. Jsou zde vytvořena pracovní zázemí pro ředitelku, zástupkyni ředitelky, ekonomku a vedoucí školní jídelny MŠ Trojlístek. V mateřské škole pracuje 6 pedagogických pracovnic, včetně ředitelky a zástupkyně, ekonomka, školnice a uklízečka, 3 kuchařky a jedna vedoucí školní jídelny. Součástí budovy je školní kuchyň, ve které je připravována strava pro celý právní subjekt. Na MŠ Komenskou a MŠ Beskydskou je strava rozvážena. V roce 2014 došlo k realizaci projektu s názvem "Příroda na dosah i na dotek" financovaného z prostředků OP ŽP. Obsahem projektu bylo vybudování zahrady v přírodním stylu. V rámci realizace projektu byly provedeny terénní úpravy zahrady a zabudovány nové vzdělávací a herní prvky v přírodním stylu. Zahrada slouží jako pomůcka pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Dopravní dostupnost je vyhovující, parkoviště je hned vedle budovy mateřské školy a rovněž kousek vedle staví Městská hromadná doprava. Mateřská škola má tři třídy s kapacitou 75 dětí.

MŠ Komenského 78

5

Je jedním z nejstarších předškolních zařízení na území města Nového Jičína. Byla postavena v roce 1931 a po celou dobu své existence sloužila jako mateřská škola. Jedná se o klasickou bezbariérovou budovu postavenou podle vzoru vídeňských mateřských škol. Její umístění v centru města jí přisuzuje výhodnou polohu. MŠ je obklopena rozlehlou zahradou o rozloze téměř 3 000 m čtverečních. Od okolí je oddělena a odhlučněna živým plotem. Budova je prostorná, s vysokými stropy i okny a vyhovujícím vnitřním členěním. Parkoviště je umístěno hned vedle budovy, dostupnost je naprosto vyhovující, škola je umístěna téměř v centru města. Mateřská škola má tři homogenní třídy s kapacitou 84 dětí. Pracuje zde 6 pedagogických pracovnic, 1 asistentka pedagoga, 1 školní asistent, 1 uklízečka, 1 školnice a jedna výdejčí stravy.

MŠ Beskydská

Mateřská škola se nachází v místní části Nový Jičín - Žilina, centrum města je vzdáleno přibližně 30 minut. Budova školy působí velice přívětivě, je přebudována z rodinné vily obklopena zrekonstruovanou zahradou v přírodním stylu s názvem "Zahrada dobrodružství".

Zahrada byla zbudována z OP ŽP a předána k užívání v květnu 2015. Má mnoho dřevěných herních prvků, ale také zajímavé atrakce - k pozorování života v jezírku, možnost starat se o záhony bylin, zeleniny a ovocných keřů. V roce 2017 byla v důsledku velkých dešťů a nevhodné místní kanalizaci část zahrady zaplavena, voda přetékala přes sklepní okna do budovy. Díky zřizovateli a firmám se nám postupně daří následky dešťů likvidovat a opravovat. V roce 2019 bylo vedle mateřské školy vybudováno několik parkovacích míst a v současné době se dále se zřizovatelem řeší oplocení celé budovy a výstup dětí z areálu. Kapacita mateřské školy je 23 dětí. Zde pracují 2 pedagogické pracovnice a 1 provozní pracovnice, která má část úvazku na výdejčí stravy a část jako uklízečka.

Současný stav

Zřizovatelem mateřské školy je Město Nový Jičín. Na území města jsou ještě další dva právní subjekty složené z více mateřský škol MŠ Máj a MŠ Sady a tři soukromé mateřské školy. Zaměření mateřské školy Trojlístek je všeobecné, školní vzdělávací program má název "Cesta kolem světa". V programu jsou zapracovány a využívány některé prvky alternativních škol (Začít spolu, Zdravá mateřská škola, Montessori pedagogika, integrovaná tematická výuka aj.).

Dětem nabízíme:

- Příjemné a podnětné prostředí

- Vstřícnost, pochopení a individuální přístup

- Přirozené začlenění do kolektivu

- Vyváženost řízených a spontánních činností

- Poznávání světa v souvislostech, ekologickou osvětu

- Návštěvy divadelních a filmových představení, zájmové kroužky, spolupráci s různými institucemi na území města, akce pro rodiče a děti

Část prostor mateřské školy Komenského slouží jako ortoptická cvičebna, kterou má v pronájmu MUDr. Dufková Radmila, kde provádí svou odbornou praxi. Do této ortoptické cvičebny denně dochází cvičit oči pod vedením ortoptické sestry děti této MŠ i děti za doprovodu rodičů, které tuto školu nenavštěvují.

3. Podmínky vzdělávání

6

3.1 Věcné podmínky

Budovy

Materiální a věcné podmínky všech tří zařízení mají standardní úroveň. Téměř všechny herny a třídy jsou vybaveny na míru zhotoveným policovým nábytkem, stoly s židličkami odpovídající ergonomickým parametrům, učebními pomůckami, hračkami, knihami pro děti, tělovýchovným nářadím, didaktickou technikou a jinými pomůckami potřebnými pro provoz MŠ. Vše je průběžně obnovováno, doplňováno a učitelkami využíváno. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání jak učitelkami, tak i dětmi. Herny jsou pokryty celoplošnými koberci. V každé herně je možnost vytvořit si relaxační koutek, kam se děti mohou kdykoliv uchýlit k odpočinku. Ve třídách i hernách jsou různě rozmístěna centra ke hrám, manipulačním, konstruktivním, výtvarným, hudebním, a dramatickým činnostem, například domácnost, ateliér, objevy a pokusy, kostky a stavebnice, literárně dramatický koutek, stolní a manipulační hry, knihy a písmena

Pro odpočinek dětí po obědě jsou pořízena lehátka a lůžkoviny. Mateřská škola Beskydská a dvě třídy MŠ Komenského mají stabilní ložnice.

Součástí všech tříd jsou umývárny, toalety a sprchové kouty, které byly obnoveny včetně obkladů a podlah, odpovídají počtu dětí a antropometrickým požadavkům.

Šatny dětí jsou vybaveny šatnovými boxy vyrobenými na míru. Každé dítě má své místo označené značkou. Boxy jsou vytvořeny tak, aby bylo umožněno ukládání oděvů a obuvi dětí. Děti v MŠ Máchova mají šatny oddělené od části ukládání obuvi.

Všechny prostory školy, šatny, chodby slouží jednak k předávání důležitých každodenních informací rodičům o dění ve škole formou stálých nástěnek, ale také jako malé galerie pro prezentaci dětských tvůrčích aktivit a fotogalerie.

Všechny kanceláře (ředitelna, kancelář zástupkyně, ekonomky, vedoucí školní jídelny, vedoucích učitelek jsou vybaveny počítačem s internetovým připojením. V MŠ Komenského a Máchova mají i učitelky možnost na PC zpracovávat třídní dokumentaci, vyhledávat zajímavosti k činnostem s dětmi, odborných informací atd. Rovněž jsou k dispozici na každé MŠ tiskárny, laminátory, kopírky, které pomáhají při přípravě materiálů pro práci s dětmi.

Zahrady

Bezpečné prostředí zahrad poskytuje dětem i učitelkám mnohostranné využití v každém ročním období a v co největší míře jsou činnosti přenášeny ven, což zejména u MŠ Komenského umožňují verandy a přímé východy ze tříd přes šatnu na zahradu.

Současné vybavení zahrad má velmi dobrou úroveň. Zahrady na dvou pracovištích - MŠ Máchova a MŠ Beskydská již byly zrevitalizovány. Zahrada MŠ Beskydská s názvem "Zahrada dobrodružství" a MŠ Máchova s názvem "Zahrada na dosah i na dotek" byly zbudovány z financí OP životního prostředí a zřizovatele a předány do užívání na jaře 2015. O dřevěný herní mobiliář a záhony květin, okrasné keře je však nutno se starat a udržovat. Každoročně je nutné uzavřít smlouvu dle výběru se zahradnictvím, které nám o naše zahrady pečuje.

Zahrada na MŠ Komenského dosud nebyla zrevitalizována, je vypracován projekt s názvem "Příroda u dveří školky". V roce 2018 se MŠ přihlásila do projektu revitalizace zahrad, ale neúspěšně. Musíme pracovat a neustále sledovat možnosti a výzvy k revitalizaci této zahrady. Obě zahrady MŠ Komenského se postupně a průběžně doplňují novým zahradním mobiliářem. V současné době probíhá oprava oplocení části plotu, ale poslední část ještě

7

zůstává k opravě. Z tohoto důvodu budeme v dalším roce žádat o poslední finanční prostředky na dokončení oprav, kolem zbývající části budovy MŠ Komenského 78.

Na každé mateřské škole je rovněž sklad zahradních hraček, které děti mají možnost využívat vždy při pobytu venku (hračky na pískoviště, balóny, koloběžky, židličky, odrážedla, koloběžky, švihadla). V letním období jsou dětem napouštěny malé nafukovací bazénky a stříkadla pro osvěžení v horkých letních dnech. Na zahradách se děti mají možnost seznámit s různými přírodninami - písek, hlína, voda, kůra, oblázky k experimentování. Dále jsou zde na každé zahradě záhonky k vysazování bylin a květin, děti si samostatně konvičkami zalévají vzrostlou úrodu, starají se o ně, vytrhávají plevel.

Na zahradě MŠ Máchova a MŠ Beskydská je rovněž altán pro pořádaní různých akcí a soutěží pro děti i s rodiči.

3.2 Životospráva

Správnou životosprávu zajišťujeme vhodným uspořádáním dne, které respektuje biorytmus dětí, fyziologické a individuální potřeby dětí, vyvážené střídání různých (činnosti a odpočinek, strava, pohyb), pružně reaguje na vzniklé situace a podmínky.

Stravování

Na MŠ Máchova máme vlastní školní kuchyni, která zajišťuje stravování pro všechna pracoviště. V termonádobách se dováží strava na další dvě odloučená pracoviště. Obě výdejny MŠ Komenského 78 i MŠ Beskydská 143 odpovídají požadavkům EU. Samozřejmostí je při přípravě pokrmů dodržování požadovaných hygienických a technologických postupů. Strava je podávána ve vhodných časových intervalech ( 3 hodinový), má doporučenou kalorickou hodnotu (dostatek minerálů, vlákniny, stopových prvků apod.). Ovoce a zelenina je nedílnou součástí denního stravování, je patrná i snaha o estetickou úpravu. Přihlížíme na individuální zvláštnosti ve vyživovacích a stravovacích návycích dětí i ve spolupráci s rodiči. Organizace stravování a pitného režimu podporuje samostatnost dětí a vede je k dodržování hygienických návyků. Pitný režim je zajištěn po celý den (ve třídách a v letních měsících i při pobytu venku) a jsou uspokojovány individuální potřeby dětí. Od ranních her mají děti k dispozici pitný režim, který zastupuje dostatečné množství čajů, džusů, minerálních vod, ale i obyčejné vody. Velký důraz klademe na pitný režim hlavně v letních měsících. Pitný režim je samoobslužný. Rovněž sledujeme u dětí alergie, zejména u nových dětí. Učitelky na základě individuálních zjištění od rodičů dětí, domlouvají s vedoucí školní jídelny a kuchařkami způsob přípravy jídel a zajištění vyřazení alergenů. Rovněž jídelníčky jsou opatřeny výčtem alergenů u jednotlivých jídel.

Pohybové aktivity

Jsou každodenní součástí programu. Prostředí uvnitř budov svým uspořádáním umožňuje dostatečný a bezpečný prostor pro pohybové aktivity, při kterých děti dodržují stanovená pravidla. Pomůcky pro tělesný rozvoj jsou standardní a je nutné jejich doplňování a obměňování. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, činnosti jsou přizpůsobovány okamžité kvalitě ovzduší. Dbáme na pestrou obsahovou nabídku, zahrady nám umožňují v dostatečné míře rozvíjet pohybové činnosti dětí. Děti z MŠ Beskydské často využívají i blízké přirozené prostředí (louky, les). Děti využívají zejména školní zahrady s velmi dobře ošetřovanou travnatou plochou k pohybovým činnostem, závodivým hrám a poznávání přírodnin. V teplých měsících jsou zahrady využívány i v odpoledních činnostech.

Odpočinek dětí

Přizpůsobujeme individuálním a věkovým potřebám dětí. Je řešen spánkem, klidem na lehátku nebo volnějšími činnostmi (prohlížení knih, individuální práce učitelky s dítětem).

8

Vše vychází a přizpůsobuje se individuálním potřebám dětí dle možností jednotlivých zařízení. Učitelka na základě dobré znalosti potřeb dítěte po konzultaci s rodiči vytváří co nejlepší podmínky. Děti odpočívají na kvalitních lehátkách a matracích. V MŠ Komenského a Beskydská jsou vybudovány stálé ložnice. V průběhu dne dbáme na střídání aktivit s relaxací, zařazujeme vhodné pohybové chvilky. Nespavé děti mají možnost po aktivním odpočinku listovat v knihách a dalších klidných činnostech, pracovat a nerušit ostatní při deskových hrách a předškolní děti mají možnost věnovat se činnostem související s přípravou na školu.

Do mateřské školy jsou přijímány děti, které netrpí infekční nemocí, rodič musí sdělovat učitelce případné akutní nebo chronické zdravotní obtíže dítěte, které by mohly mít vliv na průběh edukace vzdělávání. Přijímané děti, které ještě neplní povinný rok předškolní docházky, splňují podmínku proočkovanosti.

3.3 Psychosociální podmínky

Klademe důraz na vytváření bezpečného sociálního prostředí, které inspiruje, přispívá ke spokojenosti, ovlivňuje kladně zdravotní i psychický stav a zlepšuje výkon všech zúčastněných na životě v mateřské škole. Snažíme se vytvářet dobré vzájemné vztahy mezi všemi lidmi v mateřské škole i okolí. Právě tyto vztahy se významně podílejí na rozvíjení sociálního a emočního klimatu. Uvědomujeme si, že sociální klima mateřské školy je přímým vzorcem sociálního chování, který děti napodobují a který se promítá do jejich dalšího vývoje. Proto zejména učitelky v naší mateřské škole přijímají v edukačním procesu roli facilitátora - stávají se dítěti průvodcem a partnerem na jeho cestě za poznáním, vnímají celou osobnost dítěte, naslouchají mu, snaží se ho získat pro spolupráci, podporují jeho samostatnost a sebevědomí, vedou ho k citovému prožívání vztahů k okolí. Snahou všech pracovníků mateřské školy je, aby dítě bylo maximálně spokojené a šťastné.

Základem jsou fyziologické potřeby, jako jsou stravování, pitný režim, pohybové aktivity, hygienické podmínky, relaxace a odpočinek, zdravé prostředí, vhodné oblečení a obuv.

Potřeba bezpečí a jistoty, adaptační režim, značka, stejné místo v šatně, u stolu, pravidlo: každá věc má své místo, denní řád a jeho pravidelnost, rituály, vlastní označená portfolia, vytváření a vizualizace pravidel, neustálá přítomnost učitelky ve třídě nebo její blízkosti).

Potřeba lásky a laskavé chování všech zaměstnanců k dětem, respektování odlišností - nesrovnáváme, neškatulkujeme, zpracování pravidel edukace dětí se SVP, učitelky jsou pro děti vzorem - hovoří taktně a bez ironie, v krizové a pro dítě emocionálně vypjaté situaci učitelka dítě pohladí, obejme, pokud to dítě přijímá, respektujeme, že mazlení je záležitostí rodičů a dítěte, podporujeme dětská přátelství, slavíme s dětmi svátky a narozeniny, pokud si to rodiče přejí, umožňujeme dětem prožívat emocionální zážitky s rodiči při společných akcích v mateřské škole a akcích školy - divadelní představení, výlety, zábavné dny). Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která by mu byla příjemná, s úctou a radostí. Rovněž se snažíme postupným a nenásilným způsobem vyřazovat určitý způsob nezdravé soutěživosti dětí.

Učíme děti zažívat radost z činností, podporujeme vnitřní motivaci, oceňujeme nejen úspěch, výkon, ale i snahu a úsilí, nesoutěžíme, respektujeme osobní tempo každého, vystavujeme práce všech dětí, vedeme děti k sebeobsluze, dáváme možnost volby v co nejvyšší míře, podporujeme samostatné rozhodování, vedeme děti k vyjadřování přání, tužeb, nápadů a názorů, učíme a trénujeme děti odmítnout nežádoucí chování.

Poskytujeme dětem různorodé, podnětné vzdělávací prostředí, které zajistí, aby se mohlo realizovat každé dítě podle svých možností a schopností, podporujeme co nejvyšší míru

9

samostatnosti ve všech denních činnostech, zapojujeme děti do tvorby prostředí, do jednoduchých pracovních činností ve škole, podporujeme zájmovou činnost dětí i jejich celkový rozvoj.

Je používán pedagogický styl s nabídkou, který podporuje aktivní spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte. Svou pozornost zaměřujeme na kladné stránky osobnosti dítěte, ve kterých je dítě úspěšné. Aktivně se snažíme nechávat dítě prožívat úspěch. Propagujeme zásady a principy efektivní komunikace. Navzájem si s dětmi sdělujeme své pocity.

Nově příchozím dětem a jejich rodičům je nabízen adaptační program dle zvážení.

3.4 Podmínky pro zajištění bezpečnosti

Budovy všech tří zařízení, zahrady a veškeré vybavení jsou pravidelně kontrolovány a podléhají revizím. Prostředí budov i zahrad je udržováno v čistotě a v bezpečnosti školnicí, pracovnicemi provozu a pracovníky firem, se kterými má organizace uzavřené smlouvy. Péče o veškeré zařízení školy je podrobně vymezeno v provozním řádu školy a v provozním řádu zahrad. Všichni zaměstnanci školy jsou pravidelně proškolováni v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Podmínky k zajištění bezpečnosti dětí pedagogy a práva a povinnosti zákonných zástupců jsou vymezeny ve školním řádu a provozním řádu školy.

Všechny budovy jsou uzavřené a vstup je umožněn až po zazvonění a vpuštění zaměstnancem MŠ. Prostory jsou chráněny zabezpečovacím kamerovým systémem, který je stále doplňován o další komponenty. Zákonní zástupci jsou opakovaně vybízeni, aby nevpouštěli do budov další osoby, které neznají. Ve všech prostorách školy a přímém okolí je zakázáno kouření.

Zákonní zástupci či jimi pověřené osoby předávají dítě osobně učitelce MŠ. Dítě je vždy předáváno jen zákonnému zástupci či osobě, kterou zákonní zástupci pověřili (písemně) ve formuláři. Bez písemného pověření zákonných zástupců ve formuláři nemůže být dítě předáno jiné osobě než zákonnému zástupci.

Zákonní zástupci se sami rozhodují o tom, zda budou veřejně vystavovány výrobky, fotografie, práce stavby jejich dětí. Jsou chráněny osobní údaje dětí i rodiny. Ke zprávám z poradenských středisek, které nám rodiče poskytnou, mají přístup jen učitelky, které s dítětem přímo pracují, zprávy nejsou poskytovány jiným školám či osobám bez písemného souhlasu zákonných zástupců.

Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi učitelky a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

Učitelky připravují pro děti takové druhy činností, jejichž vykonávání nepředpokládá ohrožení zdraví a bezpečnost dětí. Při hře dětí ve třídě každá učitelka dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do mateřské školy nebezpečné předměty nebo hračky. Nesmí odejít od dětí, při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ.

Při pobytu venku odpovídá učitelka mimo území školy za bezpečnost nejvýše 20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let. Naší snahou je zajistit bezpečnost dětí při pobytu venku (vyjma MŠ Beskydská) zajištěním překrýváním služeb učitelek tak, aby vždy byly obě učitelky s dětmi venku.

V době realizace nadstandardních aktivit odpovídá za děti, které se činnosti účastní, vždy vedoucí zájmové aktivity a to do doby převzetí od třídní učitelky do doby jejich předání třídní učitelce - na základě písemného souhlasu rodičů.

10

3.5 Provozní podmínky a organizace

Pružný denní program umožňuje volný průběh činností, dopřává dětem dostatek času k dokončení své hry či činnosti, jež si vybírají samy po celé třídě, zejména pak v koutcích aktivit. Je vhodně přizpůsoben jak pro homogenní, tak i pro heterogenní skupiny dětí. Denní program má vyvážený poměr aktivity a klidu. Své pevné místo v něm mají jak řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, tak i volný pohyb a to především venku, a také relaxační chvilky a odpočinek.

MŠ Komenského 78

Provoz je od 6.00 hodin do16.00 hodin. Budova je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána, a to vždy v době od 8.00 hodin do 11.30 hodin, po vydání obědů a odchodu některých dětí po obědě je budova opět uzamčena od 12.00 hodin do 14.30 hodin. Kdokoliv přijde do MŠ v tomto časovém rozmezí, musí použít zvonku a vyčkat příchodu personálu. Situace se z hlediska bezpečnosti hodně vylepšila (budova je rozsáhlá, má 4 vchody), vchody i část zahrady jsou vybaveny kamerovým systémem. Venkovní kamerový systém je napojen na pul Městské policie z důvodu výskytu recidivistů a prevence v nočních hodinách a v hodinách, kdy je mateřská škola prázdná. Ráno se děti začaly scházet v I. třídě "Kuřátka" - ostatní vchody do budovy jsou do 6.30 hodin uzavřeny. Až po příchodu všech učitelek se vchody v 6.30 hodin otevírají společně s danou třídou. Z hlediska bezpečnosti je to momentálně nejlepší možné řešení.

MŠ Máchova 62

Provoz je od 6.00 hodin do 16.00 hodin. Do budovy vchází děti se zákonnými zástupci pouze jedním vchodem z průčelí budovy. Budova je v 8.00 hodin uzamčena a opět otevřena od 12.00 hodin do 12.30 hodin pro děti, které odcházejí po obědě. Budova je znovu otevřena v 14.30 hodin. Vchod a část zahrady je střežena kamerovým systémem. Snažíme se o získání finančních prostředků pro vybudování nového kamerového systému do jednotlivých tříd.

MŠ Beskydská 143

Provoz této mateřské školy je rovněž od 6.00 hodin do 16.00 hodin. Budova je z důvodu bezpečnosti zabezpečena elektronickým zámkem. I přesto je ještě mateřská škola uzamykána školnicí v 8.00 hodin a otevřena znovu ve 11.30 hodin pro rodiče, kteří své děti vyzvedávají po obědě. Opět se mateřská škola uzamyká ve 12.30 hodin do 14.30 hodin, kdy si rodiče začínají vyzvedávat děti.

Provoz tříd může být:

- Omezen (zpravidla v době prázdnin školáků - dochází ke slučování tříd, vyjma Beskydská)

- Přerušen (v období letních a vánočních prázdnin, v případě havárie a po dobu opravy, v případě omezených dodávek energií a v případech jiných, nečekaných událstí, např. karantény aj.)

V případě plánovaného omezení provozu obdrží zákonný zástupce informační návratku či je seznámen s plánováním přerušení provozu a toto musí stvrdit svým podpisem. S přerušením provozu školy jsou zákonní zástupci seznamováni prokazatelně a včas (minimálně 2 měsíce předem či ihned, kdy je přerušení provozu nezbytné).

V období letních prázdnin je provoz přerušen na období pěti, výjimečně šesti týdnů, v období vánočních a novoročních svátků zpravidla na jeden týden (přerušení provozu zpravidla odpovídá zimním prázdninám základních škol).

Zákonní zástupci či jimi pověřené osoby mohou děti přivádět v době, kdy je ve třídě zahajován denní provoz až do 8.00 hodin, v případě potřeby i kdykoliv během dne (je žádoucí

11

plánovaný pozdější příchod učitelkám vždy předem nahlásit). Vyzvedávat děti je možné dle provozního řádu od 11.30 /12.00 hodin a od 14.30 do 16.00 hodin, v případě potřeby i kdykoliv během dne (je žádoucí vyzvedávání dětí v mimořádnou dobu nahlásit předem).

Pravidla a podmínky pro povinné vzdělávání dětí v posledním roce předškolního vzdělávání jsou vymezeny ve školním řádu, tyto děti musí být přítomné v MŠ denně od 7.30 hodin do 12.00 hodin, s výjimkou prázdnin.

Všechny třídy mají zpracován třídní vzdělávací program, který se liší délkou činností podle potřeb a zájmů dětí (na MŠ Komenského podle věku).

3.6 Řízení mateřské školy

Mateřská škola Trojlístek sdružuje tři mateřské školy: MŠ Beskydská 143 Nový Jičín - Žilina, MŠ Komenského 78 Nový Jičín a MŠ Máchova 62 Nový Jičín, která je zároveň ředitelstvím právního subjektu. V jeho čele stojí ředitelka školy, jejíž prioritou ve vedení mateřské školy je participativní a týmové řízení. To znamená, že každý člen týmu je stejně důležitý pro dobré a kvalitní fungování mateřské školy a plnění společně vytýčených cílů. Dále řídí, kontroluje, vede a koordinuje práci všech zaměstnanců.

Ředitelka jmenovala zástupkyni ředitelky, která deleguje některé své pravomoci a úkoly na členy týmu. V čele dvou odloučených pracovišť stojí vedoucí učitelky pověřené ředitelkou řídit učitelky MŠ, asistentky a provozní zaměstnance. Mají upravenou náplň práce a jejich pracovní doba je rozdělena na přímou a nepřímou práci a práci pro školu. Dalšími zaměstnanci, kteří jsou přímo podřízeni ředitelce jsou ekonomka organizace a vedoucí školní jídelny. Vedoucí školní jídelny má pod sebou 3 kuchařky.

Všichni zaměstnanci mají vymezeny své kompetence v náplni práce obecně, písemně pak konkrétně vždy na období školního roku (učitelky, asistentky). Všichni zaměstnanci se účastní pedagogických a provozních porad, popř. porad operativních a podílí se na řízení školy.

3.7 Personální a pedagogické zajištění

Naše mateřská škola má stabilní kolektiv zaměstnanců, kteří splňují kvalifikační požadavky pro vykonávání svých pracovních povinností. Máme 14 pedagogů a 10 provozních zaměstnanců (z toho 5 spadá pod ŠJ). Dále máme 3 paní učitelky na zkrácený úvazek zajišťující překryv a 1 asistenta pedagoga a 1 školního asistenta. Všichni pedagogičtí zaměstnanci mají předepsanou odbornou kvalifikaci nebo si ji doplňují. Ředitelka se snaží o vybudování podmínek pro další systematické vzdělávání pracovnic, které následně navštěvují semináře a školení a tím se zvyšuje jejich odborná úroveň.

Základním činitelem je paní učitelka, kdy na jejích profesních a osobních kvalitách závisí úspěšnost vzdělávacích cílů. Stává se také pro děti modelem při osvojování a rozvíjení jejich různých sociálních dovedností. Náš pedagogický tým si tyto skutečnosti uvědomuje a snažíme se přijmout žádoucí postoj k vlastní práci a roli učitelky ve třídě: nebýt středem všeho dění, ale ani pouhým dozorem, ale být s dětmi a mezi nimi a svými odbornými přístupy a metodami usnadňovat dětem dělat to, co chtějí, co jim přináší radost a obohacení.

Učitelky jsou do tříd rozděleny dle svých požadavků a dle rozhodnutí vedoucí učitelky. Účastní se na řízení školy prostřednictvím pedagogických rad, spolurozhodují o školním vzdělávacím programu a o dokumentech školy. Mají stanovené náplně práce, odpovědnosti a kompetence, mají nastavena kritéria pro hodnocení a odměňování. Dle svých potřeb a

12

požadavků a dle potřeb a možností školy se dále vzdělávají formou samostudia či organizovaného vzdělávání. Spolupracují navzájem ve třídách i v rámci mateřské školy a organizace, spolupracují s dalšími partnery a složkami.

MŠ Komenského 78

O děti pečuje 6 kvalifikovaných učitelek v plném úvazku, dále 3 správní zaměstnanci - školnice, uklízečka a výdejčí stravy.

Všechny učitelky mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost. Vedoucí učitelka má bakalářské vzdělání v oboru učitelství pro MŠ, jedna z učitelek má dokončené bakalářské studium v oboru speciální pedagogiky, další pracovnice vyšší odborné vzdělání v oboru pedagogiky.

MŠ Máchova 62

O děti pečuje 6 kvalifikovaných učitelek, 4 zaměstnanci školní jídelny včetně vedoucí, ekonomka organizace s vysokoškolským vzděláním v oboru, školnice a uklízečka. Všechny učitelky mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost. Ředitelka školy má inženýrské vzdělání a střední odborné vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika pro MŠ a v současné době studuje předepsané studium pro ředitele škol.

MŠ Beskydská 143

V mateřské škole pracují dvě učitelky a to vedoucí učitelka a další učitelka, která absolvovala střední pedagogickou školu. Správní zaměstnankyně pracuje na částečný úvazek jako školnice a částečný úvazek jako výdejčí stravy.

Základem úspěšné práce naší mateřské školy je vzájemná bezprostřední komunikace, předávání informací. Zaměstnanci bez obav vyjadřují své názory. Snažíme se pracovat v ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Důležité je mít kvalitní a funkční informační systém, jelikož jsme 3 pracoviště. Naší snahou je mít kvalitní a příznivé klima pro všechny. Mezi hlavní prostředky realizace komunikace patří osobní kontakt - provozní a pedagogické porady, měsíční porady vedení, osobní návštěvy, elektronická pošta, telefonické hovory, hospitace a návštěvy na jednotlivých pracovištích.

Pět kroků k našemu úspěšnému fungování jako týmu

- Pozitivní vzájemná závislost (úspěšnost týmu závisí na spolupráci a na úspěchu každého člena)

- Individuální odpovědnost (jsem zodpovědný sám za sebe a hodnocen ostatními členy)

- Přímá interakce (při plnění úkolu diskutuji s ostatními a mohu získat jejich pomoc kdykoliv)

- Sociální dovednosti (komunikace, rozhodování, budování důvěry, zvládání konfliktů, vedení)

- Hodnocení (sebereflexe, autoevaluace týmu, růst všech členů)

3.8 Podmínky a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

13

Všechna tři pracoviště mají vytvořeny podmínky pro individuální, případně skupinovou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami od roku 2013 prostřednictvím asistentů pedagoga.

Ve školním roce 2019 - 2020 působí na pracovišti MŠ Komenského 1 asistentka pedagoga.

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření dle § 16 školského zákona v platném znění. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.

Škola zabezpečuje jednotný postup při integraci a vzdělávání dětí se SVP. Je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Vychází z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SPV a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění. Rovněž je v souladu se Školním řádem MŠ Trojlístek Nový Jičín.

Vzdělávání dětí se SVP je uskutečňováno formou individuální integrace do běžných tříd na základě vyšetření dítěte v PPP nebo v SPC a na základě monitoringu a orientační diagnostiky prováděné učiteli. Vzdělávání probíhá na žádost a se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců.

Při vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

- Spolupracujeme s odbornými pracovníky školského poradenského zařízení.

- Uplatňujeme speciální metody, postupy a formy práce na základě lékařského a speciálně pedagogického zařízení.

- Respektujeme zvláštnosti a možnosti dítěte.

- Využíváme poskytování pedagogicko-psychologických služeb a školských poradenských zařízení, služeb asistenta pedagoga, snížení počtu dětí ve třídě.

- Seznamujeme učitelky s typem postižení dítěte.

- Ve třídách s integrovanými dětmi vytváříme vhodné klima, domlouváme pravidla chování.

- Zpracováváme individuálně vzdělávací plány (IVP), který má písemnou podobu a je vytvářen ve spolupráci s druhou učitelkou a zákonnými zástupci dítěte.

- Práce na sestavování IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do1 měsíce od doporučení ŠPZ, může být doplňován a upravován i v průběhu školního roku.

- Učitelka, popřípadě asistentka zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte, bez kterého nelze IVP provádět.

- IVP bud průběžně vyhodnocován a upravován.

Děti s očními vadami

Integrované děti s ortoptickými vadami jsou vzdělávány ve spolupráci s odbornou zdravotní sestrou a MUDr. Dufkovou.

3.9 Podmínky a vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

14

Za nadané dítě je považováno dítě, které dosahuje výkonů nad rámec běžného průměru populace. Pomoc při identifikaci a následné péči o mimořádně nadané dítě poskytují ŠPZ se souhlasem rodičů (zákonných zástupců).

Systém péče o nadané a mimořádně nadané děti

- Při vyhledávání nadaných dětí spolupracujeme s ŠPZ.

- Na základě doporučení sestavíme individuální vzdělávací plán, který vypracovávají učitelky dítěte, vedoucí učitelka a pracovníci ŠPZ, má písemnou podobu, na které se podílí i zákonní zástupci dítěte.

- Učitelky zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte, bez kterého nemůže být IVP prováděn.

- Podle stupně nadání jsou dítěti zadávány specifické úkoly, případně další samostatná práce a tvořivost. Vzdělávací obsah je obohacován, je umožňován rozvoj nadání.

- Poskytujeme poradenství o dalších možnostech zapojení dítěte do mimoškolní činnosti. Skupiny, vedeme všechny

- Pomáháme začlenit takové dítě do přirozené vrstevnické skupiny ke vzájemné toleranci.

- Využíváme speciální metody, formy a prostředky vzdělávání, didaktické materiály, poskytování pedagogicko-psychologických služeb.

- Umožňujeme předčasný nástup dítěte ke školní docházce.

- Umožníme vzdělávání skupiny mimořádně nadaných dětí.

3.10 Podmínky a vzdělávání dětí od dvou do tří let

V naší mateřské škole byly v předešlých letech přijímány, v případě nenaplněné kapacity, děti mladší tří let. Zpravidla měly zájem o přijetí takto malých dětí matky, které nastupovaly do zaměstnání a jejichž dítě dosáhlo 3 let věku během školního roku. Vždy byly přijímány děti, které již udržely čistotu a neměly pleny a byly samostatné při jídle, protože počty dětí nemohly být sníženy a děti byly přijímány do naplněných tříd. Se zákonnými zástupci jsme úzce spolupracovali při adaptaci dětí, přizpůsobili jsme prostředí i činnosti pro tyto děti. Byl u nich uplatňován princip individuálního přístupu. Děti se učily nápodobou od starších, protože třídy v MŠ Trojlístek jsou převážně heterogenní.

Dále zpracováno dle informačního materiálu ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v MŠ,

č.j.: MSMT -27987/2016-1:

Podmínky pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou upraveny ve vyhlášce o předškolním vzdělávání až v souvislosti s nárokem na přijetí dětí starších 2 let s účinností d 1.9.2020, také až od tohoto data je možnost za každé dítě ve třídě zařazené dítě mladší tří let snížit počet dětí ve třídě o 2 děti. Nyní platí, že povinností ředitele je zajistit optimální podmínky i pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let, pokud se v mateřské škole vzdělávají. Nastavení podmínek a počtu pro vzdělávání dětí mladších tří let je v kompetenci ředitelů škol.

Ke vzdělávání dětí mladších tří let je nutno zabezpečit:

Věcné podmínky

- Zvážit uložení a dostupnost hraček, učebních pomůcek a materiálů, které jsou určeny až pro děti starší 3 let, doplnit hračky, učební pomůcky a materiál pro děti mladší 3 let.

- Zajistit, aby děti mladší 3 let neužívaly na školní zahradě nevhodné nářadí a prvky.

- Zajistit sedací nábytek dle ergonomických parametrů.

15

- Vyčlenit prostor ve třídě pro ukládání hygienických potřeb (potřeby dodává zákonný zástupce v plastovém a podepsaném boxu).

Hygienické podmínky

- Toalety MŠ dovybavit pro děti mladší 3 let, dle potřeby nočníkem, který bude uskladněn ve sprchovém koutu v umývárně.

- Pro přebalení dítěte pořídit omyvatelné přebalovací podložky (je doporučen přebalovací pult umístěný tak, aby zajišťoval intimitu dítěte při přebalování) - to zatím nelze zajistit, protože dítě musí přebalit učitelka, která je v tu chvíli odpovědná i za ostatní děti ve třídě.

- Na použité pleny pořídit nášlapné koše.

- Činnosti spojené s mytím a dezinfekcí nočníku a nakládání s použitými plenami zapracovat do provozního řádu školy.

- Se zákonnými zástupci dětí od 2 do 3 let, které používají pleny, dohodnout systém přinášení hygienických potřeb pro děti (pleny, vlhčené ubrousky, náhradní oblečení) tak, aby byly k dispozici vždy v dostatečném množství. Pravidla a podmínky vymezit v provozním a školním řádu mateřské školy.

Životospráva

- Projednat se zákonnými zástupci případnou úpravu denního režimu dítěte mladšího 3 let (s ohledem na individuální potřebu aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí).

- Pokud je dítě v době podávání stravy v MŠ, stravuje se. Děti mladší tří let zahrnout do skupiny strávníků 3-6 let (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Psychosociální podmínky

- Dítě má možnost se postupně adaptovat, zákonný zástupce při adaptaci dítěte spolupracuje s učitelkami MŠ a naopak po nezbytně potřebnou dobu.

- Děti mladší 3 let mohou potřebovat více času na činnosti, na odpočinek a spánek, na stravování. Učitelka jim poskytne v rámci možností, které poskytuje kolektivní zařízení.

- Pravidla a pokyny jsou předávány učitelkou MŠ zjednodušeně a srozumitelně vzhledem k věku dítěte.

Obsah vzdělávání

- Učitelka si uvědomuje specifika související s úrovní motoriky, jazykového a psychického vývoje dítěte mladšího tří let.

- Učitelka MŠ bere ohled na jiné tempo rozvoje prosociálních vztahů mezi dětmi.

- Učitelka MŠ zná specifika práce s dětmi mladší 3 let (Dvouleté dítě je egocentrické, experimentuje, objevuje, vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se. Neorientuje se v prostoru a čase, žije tady a teď, má v jednu chvíli potřebu aktivního pohybu a za chvíli potřebu odpočinku nebo spánku, pozornost udrží krátkou dobu, mají problém se déle soustředit. Největší prostor potřebuje pro volnou hru a volný pohyb a pro odpočinek).

- Učitelka ví, že děti mladší tří let e nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály.

Spolupráce se zákonnými zástupci dětí

- Učitelky MŠ i zákonný zástupce si uvědomují, že jejich vzájemná spolupráce je zásadní. Spoluúčast rodičů je potřebná pro vstřícný a důvěryhodný vztah dítě - rodiče - učitelky MŠ.

- Pro dítě je stále podstatné rodinné zázemí.

16

3.11 Spoluúčast zákonných zástupců

Zákonní zástupci jsou partnery při vzdělávání dětí. Mají možnost se podílet na tvorbě školního a třídního vzdělávacího programu a svými návrhy a připomínkami mohou ovlivňovat četnost a náplň akcí pro děti. Třídy mateřské školy jsou pro zákonné zástupce přístupné v době vyzvedávání dětí i během dne, zákonní zástupci se mohou účastnit činností dětí.

Mateřská škola dává zákonným zástupcům možnost, aby byli informováni o plánovaných vzdělávacích aktivitách pro děti. Zpravidla denně najdou zákonní zástupci na nástěnkách v šatnách plán vzdělávací nabídky třídy. Obdobné informace najdou i na stránkách organizace.

Dle svých potřeb a míry zájmu se mohou zákonní zástupci informovat o prospívání dítěte v mateřské škole a seznamovat se s výsledky orientační diagnostiky. Kdykoliv mohou nahlížet do portfolia svého dítěte.

Kromě akcí pro děti pořádá mateřská škola akce i pro rodiče s dětmi, i akce pro děti a další rodinné příslušníky.

Rodiče se mohou rozhodovat, zda se budou podílet na chodu školy finančním či materiálním příspěvkem (sponzorským darem). Dary jsou podloženy písemnou smlouvou a jsou dobrovolné. Rodiče mohou přispět dobrovolně svou aktivitou a prací při akcích školy a při drobných opravách v budovách, při provozních záležitostech (převezení materiálu, práci na zahradě apod.).

3.12 Možnosti další spolupráce

Všechna střediska spolupracují s některými základními školami (Komenského 66, Komenského 68), vzájemné návštěvy učitelek a dětí, třídní schůzky s elementaristkami ZŠ, SVČ FOKUS Nový Jičín, Městským kulturním střediskem, ZUŠ - návštěvy bývalých absolventů MŠ s ukázkami hry na nástroje, nábory do PS Ondrášek, do baletního, výtvarného a hudebního oboru. Děti navštěvují Beskydské divadlo, kino Květen, akce Novojičínského muzea. Spolupracujeme také s Policií, Střední zdravotnicku školou, Hasičským záchranným sborem, Plaveckou školou Laguna, Hokejovým klubem v Novém Jičíně.

Úzká a pravidelná je spolupráce s poradenskými zařízeními ve školství - s PPP a Speciálním pedagogickým centrem v Novém Jičíně, SPC Kpt.Vajdy v Ostravě.

Neméně důležitou je výborná spolupráce se zřizovatelem Mateřské školy, s Městem Novým Jičínem.

3.13 Zprostředkování pravidelných nadstandardních aktivit

Vybrané aktivity pro děti

- Pískání na flétničky

- Logohrátky - hbitý jazýček

- Keramika a tvoření

- Hry na hudební nástroje

Vybrané aktivity pro děti s rodiči

Keramické tvoření s rodiči

17

Ve školách modelují v odpoledních hodinách rodiče s dětmi z keramické hlíny, rodiče vozí výrobky k výpalu do MŠ Sady nebo SVČ Fokus Tvoření je dobrovolné. Pro ostatní děti je vytvářen standardní program.

Společná tvoření v dílnách

Několikrát do roka probíhají ve školách tvoření v dílnách na nejrůznější náměty. Výrobky bývají vystaveny ve školách, poté si je děti odnášejí domů. Dílny jsou dobrovolné, bezplatné. Pro ostatní děti probíhá standardní program.

4. Organizace vzdělávání

4.1 Počet tříd a jejich charakteristika

Vzdělávání dětí v MŠ Trojlístek probíhá v sedmi třídách, které jsou umístěny ve třech budovách. Je organizováno pro děti ve věku od tří do šesti let (výjimky od 2,5 let do 7,5 let). Organizační zajištění jednotlivých tříd má různý nestandardní charakter (podle věkového složení dětí). Toto dělení tříd je spíše formální, neboť dochází k prolínání dětí a ke společným činnostem v době scházení, někdy při pobytu venku a zejména v odpoledních spontánních hrách a aktivitách dětí a ve třídách je uplatňován stejný způsob práce v duchu filozofie školy.

MŠ Beskydská 143

je jednotřídní mateřská škola s kapacitou 23 dětí.

MŠ Komenského 78

je trojtřídní mateřská škola s homogenním uspořádáním s kapacitou 84 dětí.

3 - 4 roky třída "Kuřátka"

4 - 5 let třída "Sluníčka"

5 - 6 let třída "Berušky a Broučci"

MŠ Máchova 62

je trojtřídní mateřská škola s heterogenním uspořádáním s názvy "Berušky (v přízemí), v horním patře "Včeličky" a "Motýlci" s kapacitou 75 dětí.

Provoz mateřské školy je po dohodě se zřizovatelem, v souladu s potřebami dětí, podle místních podmínek a potřeb zákonných zástupců dětí stanoven na dobu od 6.00 hod do 16.00 hodin.

V denním režimu je pevně stanovena doba jídla a odpočinku, ostatní činnosti jsou přizpůsobeny dětem, jejich zájmům a vzdělávacím cílům. Každé ze tří zařízení má zpracován vlastní "Režim dne", který odpovídá specifickým potřebám zařízení.

4.2 Výčet činností, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelek v každé třídě

V současné době je možné díky vyhlášenému rozvojovému programu zajišťující překryv zajistit souběžné působení pedagogů dvou učitelek ve všech třídách právního subjektu. Od září 2020 je zajištěn ve třídě "Včeliček" v MŠ Máchova a ve třídě "Motýlků" a na MŠ Komenského v jedné třídě Berušky a broučci. Dále na MŠ Komenského působí asistent pedagoga, který se s učitelkou překrývá a 1 školní asistent, který napomáhá při práci s dětmi.

18

Výjimečné činnosti

Zahrnují především výlety a exkurze, u MŠ Beskydská přepravu na předplavecký výcvik, popř. akce, které se konají v centru města V případě, že je organizována akce, při které jsou děti ve vyšším počtu přepravovány autobusem, vlakem, nebo se děti pohybují v méně známém prostředí, je zajištěna přítomnost více učitelek nebo dalších zaměstnanců školy, kteří zajišťují dozor.

4.3 Přijímání dětí do MŠ k předškolnímu vzdělávání, ukončení předškolního

vzdělávání

Děti jsou do MŠ přijímány:

- V době řádného zápisu, který je vyhlášen v období mezi 2. a 16. květnem pro následující školní rok od 1. září,

- kdykoliv během školního roku, pokud je v MŠ volné místo.

Zápis, jeho doba a místo konání je zveřejněn na webu školy, na plakátech a v médiích města Nového Jičína. Kritéria k přijímání dětí zveřejňuje ředitel školy předem, zpravidla v měsíci dubnu před zápisem. O přijetí k předškolnímu vzdělávání žádá dítě prostřednictvím zákonného zástupce na písemné žádosti (k dispozici na webových stránkách nebo tištěná v mateřské škole). Zákonný zástupce u zápisu prokazuje svoji totožnost a dle kritérií i místo bydliště dítěte, předkládá potvrzení lékaře o očkování dítěte (s výjimkou dětí, které plní povinný rok předškolního vzdělávání). Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce v rámci správního řízení ve lhůtě 30 dnů. Odpovědnou osobu pro zápis do MŠ je ředitelka a zástupkyně ředitelky školy.

Ukončeno může být dítěti předškolní vzdělávání na základě rozhodnutí ředitelky školy v případě důvodů uvedených ve školském zákoně v § 35, písemným souhlasem rodičů na základě jejich rozhodnutí (v případě stěhování či jiné změny) či nástupem dítěte do základního vzdělávání.

5. Charakteristika vzdělávacího programu

5.1 Název a vize školního vzdělávacího programu

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu BAREVNÝ SVĚT, který je zpracování podle RVP pro PV. Nabízí uplatnění všem dětem, klade důraz na respektování individuálních možností dětí a spolupráci s rodinou. Vede k využívání progresivních metod a forem práce, upřednostňuje prožitkové, kooperativní, situační učení a učení hrou, uplatňování alternativních postupů vzdělávání (Program "Začít spolu"). Jeho součástí jsou i speciální vzdělávací cíle, které zajišťují kompletní péči dětem se SVP, dětem dvou až tří letým, dětem nadaným.

Školní vzdělávací program má název: "BAREVNÝ SVĚT"

"Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost."

/Linda Dobson/

5.2 Dílčí dlouhodobé cíle školního vzdělávacího programu

19

Naším cílem je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické, sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního vzdělávání bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky, které jsou na ně kladeny.

Podstatou našeho vzdělávacího záměru je, aby si každé dítě uvědomovalo, že má svoji velkou hodnotu a nenahraditelné místo ve společnosti. Umožňujeme každému dítěti v něčem vyniknout a zažít pocit úspěch:

- RESPEKTUJEME OSOBNOST DÍTĚTE, ZAMĚŘUJEME SE NA DÍTĚ

centrem školy je dítě, jeho individualita, podpora jeho vývoje od úrovně, ve které se právě nachází,

- PODNĚCUJEME AKTIVITU DÍTĚTE, VZBUZUJEME JEHO ZÁJEM, POTŘEBU SAMOSTATNĚ ŘEŠIT

podněcujeme aktivitu, samostatnost, tvoření, nacházení řešení, zaměřujeme se na prožitek, ne na výkon, preferujeme samostatnou práci, ale frontální učení není vyloučeno,

- UPŘEDNOSTŇUJEME POZITIVNÍ PŘÍSTUP

snažíme se o pozitivní jednání a myšlení, vycházíme z toho, co se daří, co dítě umí, o co má zájem, užíváme metodu pozitivního posilování (předvídáme správné řešení, postup, jednání.),

- RESPEKTUJEME ODLIŠNOST

respektujeme, že jsme každý jiný a jedinečný, právě jedinečnost nás všechny obohacuje,

- SNAŽÍME SE O VŠEOBECNÝ ROZVOJ DÍTĚTE V PŘEDŠKOLNÍM OBDOBÍ

podporujeme nejen intelektuální rozvoj, ale také rozvoj emoční a sociální, učíme se komunikovat, cítit, prožívat, učíme se tím, čím žijeme,

- UČÍME DĚT SPOLUPRÁCI, ODPOVĚDNOSTI ZA SVÉ JEDNÁNÍ, POSTUPNÉMU ŘEŠENÍ PROBLÉMU BEZ ZÁSAHU DOSPĚLÝCH

učíme se odpovědnosti za sebe sama, za své jednání (důsledky), učíme se žít a jednat ve společenství ostatních, učíme děti, aby řešily situace a problémy bez neustálých zásahů dospělých, vnímáme rozdíl mezi trestem a přirozeným důsledkem jednání, zařazujeme komunikaci v kruhu, učíme se naslouchání,

- VYTVÁŘÍME POHODOVÉ KLIMA ŠKOLY

vytváříme důvěrné klima, tolerantní prostředí, snažíme se o porozumění a úctu jeden k druhému, učíme děti si pomáhat, pokud jsou požádány, být vstřícné, nepodporujeme soutěživost a srovnávání,

- PŘIPRAVUJEME A UDRŽUJEME PODNĚTNÉ PEDAGOGICKÉ PROSTŘEDÍ

prostředím podporujeme hru a učení, vše je připraveno pro použití (věci se ukládají na stanovené místo a jsou dostupné všem),

- TVOŘÍME SPOLEČNĚ PRAVIDLA

společně utváříme pravidla, většinu máme znázorněnou nápisem, piktografem, obrázkem, na jejich tvorbě se podílejí všichni, pravidla platí pro všechny, i pro děti i pro dospělé,

- PROPOJUJEME ŠKOLU SE ŽIVOTEM

učíme se konkrétními událostmi a děním kolem nás, na aktivitách školy se podílejí rodiče, jsou informováni o prožívání a pokroku dětí, znají prostředí školy, žijeme událostmi kolem nás, spolupracujeme s ostatním

- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

20

vytváříme u dětí kladný vztah k životnímu prostředí, vedeme je k uvědomění si souvislostí lidského chování a jeho chování k životnímu prostředí, mít úctu k přírodě a ke zdraví

- SPOLUPRÁCE MŠ S RODINOU

snažíme se o úzkou spolupráci s rodiči, prarodiči, podporujeme úlohu rodiny ve výchově dítěte, spoluúčast rodičů na vzdělávacím programu

5.3 Organizace vzdělávání podle školního vzdělávacího programu

- Učitelky naplňují vizi školy a dílčí cíle (záměry) programu průběžně

- Integrované bloky rozpracovávají učitelky MŠ do třídních vzdělávacích programů

- Učitelky volí nabídku tak, aby:

1. směřovala k naplňování cílů rámcových (obecných)

2. směřovala k naplňování cílů specifických a jim odpovídajících výstupů ze všech vzdělávacích oblastí

3. byly vytvářeny základy klíčových kompetencí

4. byla dětem poskytována možnost volby

- Učitelky rozlišují, které specifické cíle plní průběžně, po celou dobu docházky dítěte do MŠ a ke kterým cílům musí volit konkrétní činnost v určitém období

- Učitelky znají a respektují pravidla a požadavky pro předškolní vzdělávání dětí se SVP

- Učitelky realizují evaluační procesy, vyhodnocují krátkodobě i dlouhodobě

INTEGROVANÝ BLOK

- Učitelky ve třídě si zvolí integrovaný blok na různě dlouhé období, volí si 2-4 integrované bloky na školní rok,

- učitelky pracují tvořivě, vytvářejí témata k integrovaným blokům, a to tak, aby směřovaly k cílům a výstupům a zároveň aby respektovaly zájmy a potřeby dětí,

- učitelky rozpracovávají bloky do tematických celků (zpravidla na období týdnů), tematické celky volí hned nebo postupně (podle aktuální situace, dle přání a zájmů dětí), případně volí i podtémata,

- učitelky postupují od detailu k celku nebo od celku k detailu, ale vždy jedním směrem,

- učitelky mají možnost zpracovat v rámci integrovaného bloku projekty (ty mohou být zpracovány i v rámci spolupráce mezi třídami nebo v jednotlivých pracovištích pro všechny třídy MŠ),

- učitelky mohou činnosti i výstupy v jednotlivých integrovaných blocích opakovat, vycházejí ze zájmu dětí, z orientační diagnostiky a ze závěrů evaluace,

- název a časové rozpětí (počátek a konec) realizovaného integrovaného bloku zapisují učitelky do třídní knihy (na přední listy třídní knihy k tomu určené),

- po uskutečnění integrovaného bloku provádějí učitelky evaluaci (dle systému evaluace v MŠ - záznamem do tabulky i popisným jazykem na zadní stranu formuláře k integrovanému bloku).

ZPRACOVÁNÍ TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

- Třídní vzdělávací program zpracovávají učitelky v písemné formě,

- Učitelky mohou volit libovolnou formu zpracování: myšlenkovou mapu, tabulku, vlastní vytvořený formulář, volný zápis, zpravování v počítačové podobě

21

- Podmínkou je včasné a čitelné zpracování tak, aby byla učitelka připravena na předškolní vzdělávání dětí, měla představu o záměrech, o potřebných pomůckách, o přípravě prostředí, o směřování evokace, o náplni činností, aby moha dle plánu uskutečňovat vzdělávání i nenadále zastupující učitelka,

- Plán či jeho části mohou sloužit jako informace pro rodiče o vzdělávacím záměru,

- Součástí TVP jsou plakáty z nástěnek a další materiály,

- Při plánování vycházejí učitelky z aktuálních znalostí a dovedností dětí, z aktuálních znalostí

- Učitelky v co nejvyšší míře individualizují předškolní vzdělávání, učitelky plánují a zařazují činnosti řízené i spontánní,

- Učitelky plánují práci individuální, skupinovou i frontální, současně řízenou i spontánní, snaží se o jejich střídání, převažují činnosti prožitkové a kooperativní

- Dopolední program mohou plánovat:

a) celistvě (činnosti jsou nabízeny dětem plynule od jejich příchodu až do doby pobytu venku, denní pohyb je realizován při pobytu venku nebo odpoledne, zpravidla se děti sejdou v kruhu až po činnostech a kruh je věnován reflexi),

b) ve fázích (děti ze třídy se sejdou s učitelkou po hrách v přivítacím a motivačním kruhu, uskuteční se denní cvičení a po svačině děti absolvují činnosti k tématu),

c) učitelka oba přístupy přiměřeně střídá dle povahy a náročnosti činností, dle přání dětí a dle situace,

- Učitelky v co nejvyšší míře podle podmínek ve třídě plánují činnosti samostatné do koutků, učitelka ví, že pokud má dítě možnost volby, pokud spolupracuje s ostatními, pokud musí hledat řešení, komunikovat, pokud si vše připraví a uklidí, pokud dostává otevřené otázky, tak tehdy vytváří v co nejvyšší míře základy klíčových kompetencí,

- Učitelky plánují individualizované činnosti do koutků, center, nazvaných (kostky, knihy, výtvarné činnosti, pracovní činnosti, pokusy a objevy, námětové hry, manipulační činnosti, pohybové činnosti, dramatické činnosti, hudební činnosti, domácnost, ateliér aj.,

- Učitelky jako opakované činnosti na dobu jednoho týdne volí

1) denní cvičení (zpravidla zařazováno denně nebo aspoň 3 x týdně, prvky se zpravidla opakují, jen se případně stupňuje náročnost nebo se obmění část),

2) pohybové činnosti většího rozsahu (zpravidla 1 x týdně),

3) náplň logopedické prevence (tzv. logopedické chvilky, také po celý týden zpravidla stejné prvky různé náročnosti),

- V co nejvyšší možné míře plánují učitelky činnosti, které umožňují prožitkové učení,

- Součástí plánu je i záznam průběžné evaluace (denní poznámky, kterépak budou sloužit k evaluaci integrovaného bloku, učitelky využívají výsledky reflexe prováděné s dětmi po činnostech),

- Realizované činnosti učitelky zapisují do třídní knihy (zapisují ty činnosti, které se uskutečnily - může se lišit plán a zápis v třídní knize), zápis provádějí až po skončení přímé práce - neprodleně

METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Preferujeme a využíváme zejména tyto formy vzdělávání:

- Prožitkové učení - založeno na citovém prožívání a osobních zkušenostech, podporujeme dětskou zvídavost

- Kooperativní učení - klademe důraz na spolupráci

22

- Situační učení - učení prostřednictvím příběhu, založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné, praktické ukázky životních souvislostí

- Spontánní sociální a emocionální učení - princip přirozené nápodoby, identifikace s postavou, sebereflexe a sebehodnocení

- Aktivity spontánní i řízené - jsou vzájemně provázané a vyvážené

- Individuální, skupinové a frontální činnosti

6. Vzdělávací obsah - integrované bloky

Dětství je dobou, v níž se odehrávají zásadní změny ve vývoji dítěte, přičemž nejintenzivnější růst a vývoj probíhá v době předškolní. Většina dětí prochází předškolním vzděláváním v průběhu tří až čtyř let, proto je nutné, aby se každému dítěti v této době dostalo co nejrůznorodější a zajímavé nabídky námětů, témat i činností k rozvíjení celé osobnosti. Učitelky plánují činnosti podle všech oblastí RVP pro PV a dosahují dílčích výstupů v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně - kulturní a environmentální. Plánují obsah v činnostech:

- Pohybových

- Kognitivních

- Enviromentálních

- Přírodovědných

- Předčtenářských

- Předmatematických

- Prosociálních

- Konstruktivních

- Manipulačních

- Hudebních

- Výtvarných

- Pracovních

- Literárních

- Dramatických

- Dopravních

NABÍDKA TYPU ČINNOSTÍ (podrobnější konkretizace):

- Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení)

- Nelokomoční pohybové činnosti změny postojů a poloh na místě)

- Pohybové a hudebně pohybové hry

- Sezónní činnosti (klouzání, bobování, hry se sněhem, hry s vodou a ve vodě, jízda na dětských dopravních prostředcích)

- Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji a náčiním, materiálem

- Činnosti seznamující děti s běžnými věcmi a předměty, které je obklopují a jejich praktické využívání

- Smyslové a psychomotorické hry

- Hry a činnosti pro rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti

- Konstruktivní činnosti

23

- Grafické činnosti

- Hudební a hudebně pohybové činnosti

- Věku přiměřené pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu a úpravy prostředí

- Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho součástí

- Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých osobních návyků

- Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (při hrách, v dopravě, při setkávání s cizími lidmi) a k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí

- Přímé pozorování přírodních, kulturních, technických objektů a jevů v okolí dítěte, rozhovory o nich

- Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů a určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chutě, vůně, zvuky..), jejich charakteristických znaků a funkcí

- Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností

- Konkrétní manipulace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání)

- Spontánní hra

- Volné hry a experimenty s materiálem a předměty

- Námětové hry a činnosti

- Hry a činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, hudební, slovesné, konstruktivní, taneční, dramatické...)

- Řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant

- Hry a činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení různých druhů paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové)

- Činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii)

- Činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)

- Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a rovině

- Činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství..) a jejich smysluplné praktické aplikaci

- Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové a logické posloupnosti dějů, příběhů a událostí.

- Činnosti zajišťující radost, spokojenost, vyvolávající veselí a pohodu

- Činnosti s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné

- Činnosti nejrůznějšího zaměření, které vyžadují a umožňují samostatné vyjadřování, vystupování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení

- Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

- Cvičení organizačních dovedností

- Sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

- Četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

- Cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.)

- Vycházky a výlety do okolí

- Návštěvy a pořádání kulturních akcí

24

- Činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší a v čem jsou si podobní (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, rozdíly mezi pohlavími, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem)

- Činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních

- Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity s druhými dětmi i dospělými

- Sociální a interaktivní hry, hraní rolí

- Kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinkách

- Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

- Aktivity podporující sbližování dětí

- Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří)

- Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého, ochotě podělit se, půjčovat si hračky, střídat se, pomáhat si, vedoucí ke schopnosti vyřešit vzájemné spory

- Činnosti zaměřené na spoluvytváření a porozumění pravidlům společného soužití a chování (ve společnosti, ve škole, ve třídě), spolupodílení se na jejich tvorbě

- Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije (rodina, vztahy, rodina ve světě zvířat), mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi, kamarády, dospělými)

- Hry a situace, kde se učí dítě chránit soukromí své a druhých

- Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

- Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

- Přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy)

- Receptivní slovesné, literární činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů)

- Setkávání se s uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě

- Hry zaměřené na poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává

- Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost) v jednání lidí

- Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace ve městě (významné objekty)

- Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovatými rostlinami, běžnými chemickými látkami, technickými přístroji, objekty a jevy, požárem, povodní a dalšími nepříznivými povětrnostními jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím

- Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn c přírodě (příroda živá a neživá, přírodní děje a jevy, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)

- Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník)

- Ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry)

- Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské (chovatelské výhledově) činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí

25

- Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

- Kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuze nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

- Praktické činnost s materiály (pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)

- Využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší vlasti

6.1 MŠ Beskydská 143

Název přílohy vzdělávacího obsahu: "RUKU V RUCE"

Integrované bloky:

- Hurá školka!

- Ve školce s pohádkou

- Co mě školka naučí

- Na shledanou školko

6.2 MŠ Komenského 78

Název přílohy vzdělávacího obsahu: "POZNÁVÁME SVĚT"

Integrované bloky:

- Vím, že nejsem na světe sám

- Země patří nám všem

- Poznávám pravidla světa, aneb co bylo, je a bude

6.3 MŠ Máchova 62

Název přílohy vzdělávacího obsahu: " ZEMĚ JĚ KOUZELNÁ PLANETA"

Integrované bloky:

- Společné putování duhovým světem

- Když bílá barva kraluje

- Barevné jarní probouzení

- Doteky žlutého paprsku

Všechny přílohy vzdělávacích obsahů jednotlivých zařízení jsou součástí příloh ŠVP jako dodatky.

7. Průřezová témata - tzv. skryté kurikulum

Činnosti, které probíhají v mateřské škole denně, průběžně, průřezově, jsou součástí tzv. skrytého kurikula. Patří zde oblast stolování, hygieny, sebeobsluhy a práce, zdravého

26

životního stylu a bezpečnosti, života ve společnosti a pravidel chování a oblast komunikace a pohybu.

Průřezová témata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, děti jsou vedeny v aktivitách spontánních i řízených, frontálních, skupinových i individuálních k naplňování skrytého kurikula dle individuálních schopností a dle osobního tempa.

Učitelka sleduje u každého dítěte průběžnou orientační diagnostikou stupeň rozvoje v uvedených oblastech a zabezpečuje rozvoj u dětí v co nejvyšší míře. Děti motivuje, povzbuzuje, užívá metodu pozitivního posilování.

7.1 Stolování

Umývají si ruce před a po jídle, umývají si obličej a ruce po jídle, neznečisťují si jídlem obličej, ruce, oblečení, drží, přinášejí, odnášejí hrneček, skleničku, talíř, lžíci, příbor misku, používají lžíci, vidličku, celý příbor, udržují čistotu a pořádek na stole, stolují kulturně (bez srkání a mlaskání), dávají si do úst přiměřené množství jídla, nalévají si nápoj z konvičky, nebo z velké sklenice s čepovacím ventilem požádají o přídavek, odmítají část porce, pomáhají s jednoduchými pracemi (příprava talířů, příborů, utírání stolů, odvezení vozíku s jídlem..).

Podmínky: možnost volby (velikost porce, druh potraviny, nápoje), možnost požádat o pomoc druhého, prostředí podporující samostatnost, spolupráce s rodinou, respektování osobního tempa.

7.2 Sebeobsluha a práce

Dodržují a zvládají správný postu při svlékání a oblékání jednotlivých částí oděvu, rozepínají a zapínají knoflíky, uzávěr, dodržují a zvládají správný postup při zouvání a obouvání, rozvazují a zavazují tkaničky, zapínají přezky, řemínky, obracejí věci (rub a líc), skládají jednotlivé části oblečení, ukládají jednotlivé části oblečení na určené místo, věší na háček, skládají lůžkoviny, zvládají jednoduché pracovní úkony, zacházejí, manipulují s běžnými předměty denní potřeby, s pomůckami, hračkami, uklízí je na původní místo, váží si práce druhých.

Podmínky: prostředí podporující samostatnost, možnost požádat o pomoc druhého, respektování osobního tempa, spolupráce s rodinou.

7.3 Hygiena

Správně postupují při umývání, včetně vyhrnutí rukávů, používání vodovodní baterie, mýdla, svého ručníku, samostatně používají toaletu (diferencovaně podle pohlaví) včetně použití toaletního papíru, samostatného umývání rukou, popř. splachování. Používají kapesník (včetně vytváření návyku nosit jej u sebe), zakrývají si ústa při kašli, kýchání a zívání, vyplachují si ústní dutinu, popř. si čistí zuby.

Podmínky: prostředí podporující samostatnost, možnost požádat o pomoc druhého, respektování osobního tempa, spolupráce s rodinou.

7.4 Zdravý životní styl a bezpečnost

Získávají poznatky a osvojují si dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody, vytvářejí si zdravé životní návyky a postoje, rozlišují, co zdraví prospívá (zdravá výživa, aktivní pohyb, zdravé životní prostředí, pohoda..), rozlišují, co zdraví škodí (škodlivé

27

látky a vlivy, nezdravé návyky a závislosti, zlozvyky, nemoci, úrazy..), poznávají a seznamují se s možným nebezpečím hrozícím v dopravě, při setkání s cizími lidmi, zvířaty, neznámými věcmi, jevy, nebezpečí ohně, koupání v neznámém prostředí, neohrožují zdraví a bezpečí své ani druhých, chrání si své zdraví a bezpečí, v případě potřeby hledají pomoc, radu.

Podmínky: denní režim vyhovující dětským fyziologickým potřebám (potřeba odpočinku, spánku, látkové výměny, osobního tempa, tepelné pohody aj.), vhodné prostory z hlediska bezpečnosti dětí, vzor a příklad dospělých, motivace a kladné hodnocení, pozitivní posilování, povzbuzení, spolupráce s rodinou.

7.5 Život ve společnosti, pravidla chování

Uvádějí se do společnosti ostatních lidí, vytvářejí a rozvíjejí vztahy s druhými lidmi, vytváří si povědomí a přijímají základní, všeobecně uznávané společenské a morální hodnoty, podílí se na vytváření společenské pohody, rozvíjí si schopnost žít s lidmi, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se přináležet ke společenství (k rodině, ostatním dětem, třídě aj.).

Podmínky: dostatek pozitivních příkladů a vzorů, podpora dětských přátelství, prostředí (všímavé, nepříliš ochranářské, demokratické, spravedlivé, s dostatkem možností ke spolupráci a komunikaci, kulturní, společenské, podnětné), jednoznačná formulace pravidel, jejich společné vyvození a vizualizace, jejich dodržování, pozornost k řešení konfliktů mezi dětmi, psychosociálně bezpečné prostředí.

Pravidla chování (příklady):

Zdravíme se navzájem děti i dospělí, pozdravy rozlišujeme (ahoj, dobrý den..), umíme se rozloučit, přivítat, umíme poprosit, požádat, umíme poděkovat, chováme se k sobě hezky, žijeme bez ubližování, počkáme, až druhý domluví, vyslechneme sdělení, nasloucháme, při řeči se díváme navzájem na sebe, nasloucháme sdělení druhého, učíme se vnímat i jiné úhly pohledu, jiný názor, mluvíme přiměřeně hlasitě, šetříme si sluch, šetříme hračky a vybavení, pokud potřebujeme pomoci, požádáme, uklízíme, dbáme na pořádek ve svých i ve společných věcech, snažíme se dohodnout, snažíme se domluvit, umíme se omluvit, respektujeme sdělení druhého, bez hodnocení a posmívání.

Podmínky: pozitivní vzor dospělých, kamarádů, pozitivní posilování, povzbuzení, motivace, spolupráce s rodinou.

7.6 Komunikace, rozvoj mluvené řeči

Rozvíjí si řečové schopnosti (receptivní i produktivní) a jazykové dovednosti, komunikativní dovednosti a kultivovanost projevu, správně vyslovují většinu hlásek, ovládají dech při řeči a zpěvu, vyjadřují se přiměřeně rychle, správně intonují, samostatně vyjadřují myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve formulovaných větách, rozumí slyšenému (hlavní myšlenka, děj), formulují otázky a odpovědi, užívají nová slova, ptají se na význam, reprodukují krátké texty, zvládají jednoduché dramatické úlohy, vypráví příběhy, pohádky i podle obrázkového seriálu, popisují situace (skutečné, podle obrázku), chápou slovní vtip, humor, sluchově rozlišují věty a slova, slabiky a hlásky na začátku a konci slova, tvoří jednoduché rýmy, chápou a užívají homonyma, synonyma, antonyma, domlouvají se slovy, gesty, pojmenovávají předměty a jevy ve svém okolí, učí se nová slova a jejich význam, vyjadřují samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve větách, vedou rozhovory, naslouchají, čekají, až druhý domluví, sledují obsah, ptají se, zachycují myšlenku, sledují děj, opakují ho, formulují otázky, odpovídají na otázky, učí se mluvní pohotovosti, rozlišují a chápou jednoduché symboly, poznávají některá písmena a číslice, učí se poznat své napsané jméno, projevují zájem o knihy, soustředěně poslouchají hudbu, sledují

28

divadlo, film, odmítají nepříjemnou komunikaci, domlouvají se, vyjednávají, řeší konflikty pomocí dohody.

Podmínky: komunikativní prostředí, vybavení knihami, časopisy, obrázky, audiotechnikou, hračkami, didaktickými pomůckami, vhodný jazykový vzor dospělých, dostatek příležitostí k jazykovým projevům, zařazování her a cvičení - dechových, artikulačních, řečových, sluchových, rytmických, zařazování her se slovy, slovních hádanek, diskuzí, rozhovorů, příležitosti ke komentování zážitků, příležitosti k vyřizování vzkazů, zpráv, možnost samostatného slovního projevu (vyprávění, přednes, recitace, dramatizace, zpěv).

Mateřská škola je vybavena knihami, publikacemi a pomůckami k problematice rozvoji řeči. Ve škole působí 1 učitelka, která byla proškolena v oblasti logopedické prevence. Průběžně je logopedická prevence prováděna denně ve všech třídách.

7.7 Pohyb

Pohyb je v mateřské škole zařazován denně během celého dne formou nabízených řízených i spontánních činností. Pohybové činnosti jsou uskutečňovány při zjištění bezpečnosti dětí, v bezpečném prostředí. Učitelky využívají prostory mateřské školy, školních zahrad, přírodních terénů v blízkosti škol nebo prostředí bazénu.

Děti nejsou do pohybových činností nuceny, ale jsou k nim motivovány, je přihlíženo k jejich osobnímu tempu, individuálním dovednostem a úrovni.

Jsou zastoupena cvičení:

- Lokomoční (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení a plížení)

- Nelokomoční (změny postojů a poloh na místě)

- Manipulační (kutálení, vrhání, chytání a házení)

- Zdravotní cviky a akrobatická cvičení

- Pohybové a hudebně pohybové hry

- Sezónní činnosti

8. Příprava na vstup do základní školy

Plnit povinnost předškolního vzdělávání mají od 1.9.2017 v následujících školních rocích všechny děti, které dosáhly vždy do 31.8. věku pěti let. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech (s výjimkou dnů školních prázdnin, ty jsou každoročně zveřejněny na webu msmt.cz, termíny budou vyvěšeny i v prostorách MŠ) v souvislé době 4hodin, přičemž v naší MŠ je to denně v rozmezí 7.30 - 11.30 hodin.

Pravidla a podmínky pro docházku dětí, pro omlouvání neúčasti dětí a uvolňování dětí jsou stanovena ve školním řádu.

Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze i formou individuálního vzdělávání. Pravidla a podmínky jsou vymezeny ve školním řádu MŠ.

Učitelky mateřské školy:

- Jsou seznámeny s problematikou orientační diagnostiky u dětí v předškolním vzdělávání a s problematikou školní zralosti (samostudiem, studiem, absolvované semináře).

- Uskutečňují činnosti pro rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti.

- Celou vzdělávací nabídku směřují k tomu, aby dítě bylo schopno zvládnout nároky školní docházky.

29

- Konzultují s rodiči dětí, které jsou v posledním roce předškolní docházky prospívání dítěte a sdělují rodičům svůj úhel pohledu na zařazení dítěte do základního vzdělávání.

- Provádějí osvětovou činnost v problematice školní zralosti u dětí.

Děti s odkladem školní docházky v mateřské škole:

- pro děti s odkladem připravuje učitelka další edukační program na procvičování či opakování schopností, dovedností a návyků, ve kterých má dítě problém, popř. další náročnější úkoly. Využívá zprávy poradenského zařízení (pokud zákonní zástupci zprávu poskytnou), případně využívá poznatky orientační diagnostiky. Zaměřuje se na oblasti, ve kterých se projevuje školní nezralost dítěte, rozvíjí dítě v co nejvyšší možné míře dle jeho možností.

- Učitelky usilují o co nejintenzívnější spolupráci se zákonnými zástupci, nabízí, a v případě zájmu zákonných zástupců poskytuje potřebné pedagogické služby.

9. Evaluační systém

Evaluace označuje proces vyhodnocování vzdělávacích činností, situací, podmínek i výsledků vzdělávání. Pro rozvoj každé mateřské školy je nutné systematicky hodnotit jednotlivé oblasti, které mají přímou souvislost s předškolním vzděláváním. Vyznačuje se tím, že probíhá systematicky, probíhá uvnitř školy a že jej škola provádí sama. Autoevaluace poskytuje škole zpětnou vazbu ke korekci vlastních činností a současně slouží jako východisko pro další práci.

Do hodnocení podmínek vzdělávání jsou zapojeni všichni zaměstnanci školy, rodiče i partneři školy. Konkrétní kritéria pro hodnocení všech oblastí, které jsou předmětem autoevaluace, jsou v souladu s principy předškolního vzdělávání danými RVP PV. Systém autoevaluace tvoří povinnou součást pedagogické dokumentace třídy a školy.

9.1 Prostředky evaluace

- Soustavné průběžné orientační pozorování,

- Záměrné pozorování dítěte učitelem,

- Záměrné pozorování vedoucí učitelky (hospitace, orientační vstupy),

- Příležitostné i pravidelné rozhovory (s učitelkami, mezi uč., s rodiči, s dětmi),

- Diskuze na pedagogické poradě

- Zápisy do třídních knih,

- Fotografie, videozáznamy,

- Portfolia dětí,

- Záznamy o dětech,

- Záznamy v týdenních plánech (hodnocení, změny, postřehy),

- Dotazníky, ankety pro učitelky, rodiče.

9.2 Postup při provádění evaluace

Důležité je zachování tří postupných, stále se opakujících kroků:

1) Naučit si uvědomovat si přednosti a nedostatky (co se nám daří, nedaří, co nám vadí, neladí)

2) Konkrétně zjištění pojmenovat: i přednosti i nedostatky, určit příčiny úspěchu i neúspěchu,

3) Zvolit nové, účinnější postupy, ať ke zlepšení stávající, již dobré situace, nebo k odstranění chyb či neúspěchu.

30

Postup při zavádění nového:

1) Má motivace: vnitřní - chci něco změnit

vnější - musím, požaduje to vedení, zákonní zástupci

obojí - chci i musím něco změnit

2) Sbírám motivace, jak to mohu udělat (knihy, časopisy, zkušenosti jiných, internet,

anketa, dotazník, diskuze, rozhovor, porada, semináře, zpětná vazba...),

3) Zpracuji informace,

4) Uvedu do praxe,

5) Zkontroluji, jestli to mělo smysl, jestli nastal posun ke kvalitě, jestli to odpovídá obecným i specifickým cílům, jestli jsem dosáhla žádaného,

6) Pokud jsem úspěšná, pokračuji v zavádění změny,

7) Pokud ne, postupuji znovu od bodu č. 2

9.3 Systém evaluačních procesů

VNĚJŠÍ SYSTÉM HODNOCENÍ:

- Rodiči (ústně, případně písemně v dotazníku, anketě.),

- Učiteli (zejména 1. Tříd ZŠ)

- Odborníky (např. PPP, z řad lékařů) - hodnotí ústně a písemně,

- ČŠI

VNITŘNÍ SYSTÉM:

(hodnocení učiteli, dalšími zaměstnanci, dětmi z mateřské školy, vedením školy)

9.4 Evaluace dlouhodobá, krátkodobá, průběžná

EVALUACE DLOUHOBOBÁ

- Hodnocení školy - 1 x za 3 roky, za organizaci ředitelka, za pracoviště vedoucí učitelky

- Analýza příloh ŠVP- 1 x ročně vedoucí učitelky

EVALUACE KRÁTKODOBÁ A PRUBĚŽNÁ

- Kvalita naplňování zvolených úkolů ročního plánu (2 x ročně učitelky, vedoucí učitelka za pracoviště či zástupkyně ředitelky)

- Kvalita edukační práce učitelů, kvalita organizace práce, DVPP, spolupráce

(vedoucí učitelka, zástupkyně ředitelky - průběžně)

- Evaluace po ukončení integrovaného bloku (všichni, písemně)

- Evaluace výsledků vzdělávání dětí, portfolia dětí.

10. Účast školy v projektech

Organizace je zapojena do projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska" (MAP), jehož příjemcem je Město Nový Jičín.

V roce 2016-2018 byla MŠ zapojena do projektu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ I s cílem vytvořit

31

pracovní pozici pro školního asistenta a získat náklady na DVPP. Organizaci byla poskytnuta dotace na projekt s názvem" Pojď poznávat svět".

Organizace žádala v roce 2018 o poskytnutí dotace z OP VVV v rámci Výzvy Šablony II. na realizaci projektu: " Slovo, slovíčko, otevři se maličko". Žádosti bylo vyhověno a projekt je realizován od ledna 2019. Byla vytvořena pozice pro školního asistenta a škola získala finance na šablony DVPP - předčtenářská gramotnost a ICT a další šablony (projektové dny mimo školu, setkávání s rodiči).

V roce 2019 mateřská škola začíná spolupráci s Euroregionem Silesia - v rámci v rámci vyhlášeného programu INTERREG V-A - přeshraniční spolupráce, kdy nám byla nabídnuta spolupráce s PL mateřskou školou. Po nalezení vhodného partnera a přípravě podmínek projektu budeme žádat zřizovatele o povolení účasti na projektu.

11. Seznam příloh ŠVP "Barevný svět"

- Dodatky ke školním vzdělávacím programům jednotlivým mateřských škol

- Režim dne

- Spolupráce s rodiči jednotlivých mateřských škol

- Provozní řády (mateřské školy, školní jídelny, výdejen ŠJ, zahrad MŠ)

- Pracovní doba učitelů a provozních zaměstnanců dle jednotlivých mateřských škol

- Kritéria hodnocení zaměstnanců

- Kontrolní systém

zpět

MŠ Trojlístek Nový Jičín
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!